ดิฉันนางสาวพัชรินทร์  บุญมาก ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลถลุงเหล็ก โดยในช่วงเดือนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานได้ลงสำรวจข้อมูลในชุมชนของตำบลถลุงเหล็ก ใน 3 ด้านหลักๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ได้แก่ 1. กลุ่มอาชีพผ้าทอ 2. กลุ่มอาชีพการทอเสื่อกก และ 3. กลุ่มเทคโนโลยีการท่องเที่ยว เมื่อมีการไปสำรวจเพื่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับ 3 ด้านดังกล่าวแล้ว จึงมีการประชุมการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จัดในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อที่จะดำเนินการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน แต่ได้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  อาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้เปลี่ยนรูปแบบของการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดการสัมผัส การใกล้ชิดกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยง

       ทั้งนี้ในการประชุมในวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาโดยเนื้อหาการประชุม เป็นการวางแผนเตรียมจัดอบรมในด้านที่ 1 เรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยมีกำหนดการจัดอบรมในวันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มที่จะเข้าร่วมการอบรมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ จำนาน 40 คน โดยอาจารย์และทีมงานปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็กได้มีการเชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านผ้าทอมาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผ้าทอตำบลถลุงเหล็ก เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ในการต่อยอดผ้าทอที่ได้มีการทำอยู่ในปัจจุบัน การเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอที่เพิ่มขึ้น  ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น

       เมื่อประชุมเรียบร้อยแล้ว ก็ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและแจ้งผู้นำชุมชนให้ทราบ รวมถึงสำรวจเพื่อเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ตามตารางเวลาที่กำหนด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีมาตรการห้ามทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงมีการพิจารณาการจัดการอบรมอีกครั้ง 

อื่นๆ

เมนู