สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวปิยะดา สิงห์วงค์ ปฏิบัติงาน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนัก พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) คณะนี้ดิฉันได้ปฏิบัติงานเข้าเดือนที่ 3 แล้วค่ะ ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนนี้ได้ทำการลงข้อมูลในเว็บไซต์ และได้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้
        เรื่องที่ 1 บันทึกข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีขั้นตอนในการลงระบบ โดยการนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกมาตรวจสถานะของสมาชิกรายใหม่ เพื่อที่จะทำการสมัครสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีให้แก่สมาชิกรายใหม่ประจำเดือนเมษายน
        เรื่องที่ 2 ช่วยจัดสถานที่ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอละหานทราย และร่วมงานส่งเสริมบทบาทสตรีในท้องถิ่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564
        เรื่องที่ 3 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน ช่วยจัดสถานที่ และรับลงทะเบียนผู้มาเข้าร่วมประชุมเรื่อง โคก หนอง       นาโมเดล ณ ที่ว่าการอำเภอละหานทราย
       เรื่องที่ 4 ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
              – วันที่ 9 เมษายน 2564 แปลงนางกิมเฮียง สัตย์รัมย์ บ้านสระกลาง ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย
              – วันที่ 16 เมษายน 2546 แปลงนายเต็ม โอนรัมย์ บ้านหนองหมี ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย
              – วันที่ 16 เมษายน 2564 ปราณี พลาสืบสาย บ้านโคกว่าน ต.โคกว่า อ.ละหานทราย
              – วันที่ 16 เมษายน 2564 บุญจันทร์ คิดได้ บ้านละลม ต.ตาจง อ.ละหานทราย
              – วันที่ 16 เมษายน 2564 รัชนนี แก้วกุมภีร์ บ้านตาจง ต.ตาจง อ.ละหานทราย                                           การทำงานในเดือนเมษายนนี้ ทำให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น การทำงานคล่องตัว เกิดความรู้ชำนาญ     ในการปฏิบัติงาน และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม   

อื่นๆ

เมนู