สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปิยะดา สิงห์วงค์  ประเภท กพร.ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

             ปฏิบัติงานที่พัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย การปฏิบัติงานภายในเดือน มิถุนายนนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี 

             ช่วยจัดประชุมกลุ่มสตรีครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน ประจำปี 2564และงานส่วนต่าง ๆ ในสำนักงาน           การออกเลขหนังสือ ลงรับเลขหนังสือ และยังได้ออกพื้นที่ ติดตามงานกลุ่มสตรี  อำเภอละหานทราย ออกพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล  ร่วมจัดสถานที่เพื่อเตรียมงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564
และได้จัดทำเอกสารต่างๆในสำนักงานอีกด้วย
            นอกจากนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกัน ทางอำเภอจึงได้มีการสำรวจรายชื่อของพนักงานในสำนักงานเพื่อไปฉีดวัคซีน ดิฉันได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวัน 22 พฤษาคม และเข็มที่ 2 ในวันที่ 12 มิถุนายน ครบ 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
            การทำงานในเดือนมิถุนายนนี้ งานมีระบบแบบแผนขึ้น สืบเนื่องมาจากมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น การทำงานคล่องตัว เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้งานประสบผลสำเร็จ จากผลการปฏิบัติงานครั้งนี้จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู