ข้าพเจ้า นางสำรวม ไกรพะเนาว์ ประเภท ประชาชน
ED05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ร่วมกับกลุ่มบัณทิตจบใหม่และกลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลและทำวิดีโอเรื่อง การเทศน์มหาชาติ ที่วัดบ้านพูนสุขในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564

ในชุมชนเจริญสุข การเทศน์มหาชาติเป็นงานบุญที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณกาล ได้กล่างถึงการบำเพ็ญบารมีต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ที่บังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติในพระชาติที่เป็น

ในชุมชนตำบลส่วนใหญ่นิยมทำกันในเดือนสี่ เรียกว่างานบุญผะเหวด ซึ่งเป็นช่วงที่เสร็จจากการทำบุญลานช้าวเอาข้าวเข้ายุ้ง บางท้องถิ่นทำกันในเดือนห้าต่อเดือนหก หรือตามสะดวกงานเทศน์มหาชาตินั้นหรือทำในการพิเศษสามารถทำในเดือนไหนก็ได้ ไม่จำกัดฤดูกาล โดยส่วนมากเพื่อเป็นการหาปัจจัยเข้าวัด การเทศน์มหาชาตินั้นมีทั้งหมด 13 กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวศสันดรซึ่งเป็นพระชาติครั้งสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาประสูตรเป็นเจ้าชายสิธถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า

การตกแต่งบริเวณพิธีจะตกแต่งให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่บริเวณป่าตามท้องเรื่องพระเวสสันดร โดยนำต้นกล้วย ต้นอ้อยและกิ่งไม้มาผูกตามเสา และบริเวณรอบธรรมาสน์ ประดับธงทิว ตามสมควร โดยกัณฑ์เทศน์แบ่งได้ 13 กัณฑ์ ดังนี้

 1. กัณฑ์ทศพร ได้รับพร 10 ประการ ปราถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยดีจะได้รับทั้งนั้น
 2. กัณฑ์หิมพานต์ จะได้สิ่งที่ปราถนาเมื่อตาย
 3. กัณฑ์ทานกัณฑ์ จะได้เสวยสุขมีบ้านใหม่มีทาสรับใช้
 4. กัณฑ์วนประเวศน์ จะได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
 5. กัณฑ์ชูชก จะได้ไปบังเกิดในตระกูลผู้ดี
 6. กัณฑ์จุลพล จะได้เป็นผู้มีทรัพย์
 7. กัณฑ์มหาพล จะได้เสวยสมบัติอยู่ในเทวโลก
 8. กัณฑ์กุมาร จะได้ไปบังเกิดในวสวรรค์หกชั้น สมัยพระศรีอาริยะเมตตรัย
 9. กัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มีทรัพย์มากมีความเจริญ
 10. กัณฑ์สักกบรรพ จะเป็นผู้เสวยพร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ
 11. กัณฑ์มหาราช จะเข้าถึงมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ
 12. กัณฑ์ฉกกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญในพร 4 ประการทุกชาติแล
 13. กัณฑ์นครกัณฑ์ เป็นกัณฑ์สุดท้ายจะสมบูรณ์ไปด้วยลาภยศ สรรเสริญสุข ปราศจากโรคพาลทั้งปวง

 

 

ผลของการปฏิบัติงานที่ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ คือ

 1. การได้ร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวพุทธและได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
 2. ได้ความสุขเพลิดเพลินเจริญใจ ได้ฟังเเหล่ทำนองเสนาะจากพระคุณเจ้าที่ชำนาญในการใช้เสียงให้เป็นทานแห่งพระพุทธธรรม
 3. ได้พบปะกับผู้คน ได้เห็นถึงความสามัคคีของชาวบ้านที่ได้ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติ
 4. ได้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลาน
 5. ได้รับอานิสงส์ในการบูชากัณฑ์ในกัณฑ์ต่างๆ

ภาพการลงพื้นที่

       

       

วิดีโอการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู