สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปิยะดา สิงห์วงค์  ประเภท กพร.ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

       ปฏิบัติงานที่พัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย การปฏิบัติงานภายในเดือนสิงหาคมนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1.ลงพื้นที่เอามื้อดำนาสามัคคีที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 บ้านบ่อโพธิ์ ต.สำโรงใหม่

                    

2.ลงพื้นที่เอ้ามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล

– เอามื้อแปลงนางสาวละมัย มูระคา  ต.ตาจง

                   

– เอ้ามื้อแปลงนายบำรุง อาจปานกลาง ต.โคกว่าน

                   

– เอามื้อแปลงนางธัญดา เชื้อสูงเนิน  ต.ตาจง

                   

3. ลงพื้นที่ศูนย์แบ่งปันระดับอำเภอ หมู่ 6 บ้านบ่อโพธิ์ ต.สำโรงใหม่

                   

4.โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำเมล็ดพันธ์ุผัก ต้นกล้า  ต้นสมุนไพร  มาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านแต่ละตำบลในอำเภอละหานทราย

                

5.ลงรับเลขหนังสือ ออกเลขส่งหนังสือ และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ภายในสำนักงาน

          การทำงานในเดือนสิงหาคมนี้ งานมีระบบแบบแผนขึ้น สืบเนื่องมาจากมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น              การทำงานคล่องตัว เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และสิ่งที่เป็นปัจจัย  ทำให้งานประสบผลสำเร็จ จากผลการปฏิบัติงานครั้งนี้จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู