1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต และ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต และ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

ข้าพเจ้า นายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ ประเภทประชาชนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทีมงานมีการจัดประชุมวางแผนงานแบ่งงานปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฝ่ายดำเนินงาน ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายดูแลผู้ผลิต และฝ่ายดูแลสถานที่ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่ฝ่ายดูแลสถานที่ ดูแลขั้นตอนในการปรับปรุงโรงเรือน

จดทะเบียนจัดตั้ง“วิสาหกิจชุมชน”หลักเกณฑ์-สิทธิ

      ารจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จะมีขั้นตอนการจดทะเบียนและเมื่อจดจัดตั้งฯ แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรนั้น กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548) เพื่อที่เกษตรกร ชุมชน ประชาชน ประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนไว้ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์

       1.รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน

       2.เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

       3.ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน 

       4.ดำเนินกิจการโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน

เอกสารประกอบ ดังนี้

        1.กรณีไม่เป็นนิติบุคคล

      -แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)

      -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน

      -ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก

      -หนังสือให้ความยินยอมฉบับจริง หรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

      -สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ) 

      -สำเนา ท.ว.ช.2 ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ)

  2.กรณีเป็นนิติบุคคล

       -แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)

       -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน

       -ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก

       -สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ

       -สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ 

       -สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน และมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู