ข้าพเจ้านางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม ED01- ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ได้นัดสมาชิกผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google meet  เริ่มจากการแนะนำสมาชิกใหม่ 5 ท่าน ที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานด้วยใน 3 เดือนนี้ โดยแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับสมาชิกใหม่ทราบ จากนั้นเป็นการชี้แจงการเก็บแบบสอบถาม SROI แล้วแบ่งหัวข้อให้กับสมาชิกผู้ปฏิบัติงานแต่ละท่านได้รับผิดชอบ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหัวข้อที่ 2 ลูกจ้างโครงการแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI
จากนั้นเป็นการแจ้งกิจกรรมที่จะจัดอบรมในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่
1. โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน วันที่ 22-23 ตุลาคม 2564
2. โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรในชุมชน วันที่ 24 ตุลาคม 2564
3. อบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้นัดกันลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัดอบรมและส่งหนังสือเชิญเข้าอบรมให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3, 7, 10 และ 16 

           

อื่นๆ

เมนู