ED02 กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการปรับปรุงโรงเรือน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอมรา ดาดผารัมย์ ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทประชาชน โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม พ.ศ 2564 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมเป็นการลงพื้นที่ทำกิจกรรมสัมภาษณ์แบบสอบถามใน 2 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้ลงพื้นที่ในวันที่ 11ตุลาคม พ.ศ 2564 โดยผู้ให้ข้อมูล นายจำนงค์ ชื่นอุรา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่18 ได้ให้ข้อมูลว่า  เนื่องจากสถานการณ์ เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ชุมชนขาดรายได้ ตกงาน มีงานน้อยลงการดำเนินงานของโครงการU2T ทำให้มีการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชนทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

หัวข้อที่2 หน่วยงานภาครัฐ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายลงพื้นที่สัมภาษณ์และทำแบบสอบถาม รพ.สต ตำบลบ้านยาง โดยผู้ให้ข้อมูล นางอัญชลีพร ผ่องบุรุษ ผอ.รพ.สต ตำบลบ้านยาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ทำให้คนในชุมชนสามารถป้องกันและดูแลตนเองได้ด้วยการป้องกันหลีกเลี่ยงจากผู้คนจำนวนมากป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลล้างมือบ่อยๆ

จากการได้ลงพื้นที่สอบถามทำให้ได้รู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ของคนในชุมชนว่าได้รับผลกระทบอย่างไร สุดท้ายนี้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์แบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าการเข้ามาทำงานภายใต้โครงการ U2T นั้นมีประโยชน์และมีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างไรบ้างและเนื่องจากเริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และถือเป็นประสบการณ์ที่ดี

 

อื่นๆ

เมนู