โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

          ข้าพเจ้านางสาว อรัญญา จุมเกตุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เริ่มปฏิบัติงานโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

          ในเดือนตุลาคมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้มีการนัดประชุมออนไลน์ทาง Google Meet เวลา 16:00 น. เพื่อแจ้งงานในเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีการเก็บแบบสอบถาม U2T-SROI และโครงการจัดอบรมให้กับประชาชนในตำบลถลุงเหล็ก

แบบสอบถาม U2T-SROI เป็นการเก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Return On Invertment) ในแบบสอบถามนี้จะมีหัวข้ออยู่ 11 หัวข้อ ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย
 2. ลูกจ้างโครงการ จะแบ่งออกเป็น ประเภทนักศึกษา 3 ราย, ประเภทบัณทิฑจบใหม่ 3 ราย, และประเภทประชาชน 3 ราย
 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายใน
 5. ชุมชนภายนอก
 6. อาจารย์โครงการ
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ (USI)
 8. ผู้แทนตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ
 10. หน่วยงานอปท. เช่น รพสต.ประจำตำบล, นักพัฒนาชุมชน
 11. เอกชนในพื้นที่
                                                                                                                     

  ทางกลุ่ม ED01 ได้มีการแบ่งงานในแต่ละหัวข้อ เพื่อความสะดวกในการทำงานและการทำแบบสอบถาม U2T-SROI ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในหัวข้อที่ 11 เอกชนในพื้นที่ โดยมีการลงพื้นที่ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรเมศวร์ ซีอี คอนสตรัคชั่น (PHARAMET CE CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ที่ตั้ง 102 หมู่ที่ 15 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี แต่ในบางข้อมูลผู้ประกอบการไม่สามารถให้ข้อมูลที่เปิดเผยได้

                                               

  ในส่วนโครงการจัดอบรม อาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับการอบรมในเดือนตุลาคม มีกำหนดการจัดอบรมอยู่ 3 โครงการ ซึ่งจะมีกำหนดการดังนี้

  1. โครงการจัดอบรมให้กับประชาชน จะเป็นการอบรมนักเล่าเรื่องและการจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชนตำบลถลุงเหล็กให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จัดขึ้นในวันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ.2564
  2. โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรในชุมชน ได้รู้จักวิธีการทำที่สามารถนำไปต่อยอดให้ในครัวเรือนหรือสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  3. อบรมการทำสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564                                                   หลังจากการประชุมการวางแผนเสร็จ ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกได้มีการแบ่งงาน เพื่อไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย                 มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ลงไปประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการประจำเดือนตุลาคมให้กับหมู่บ้านในตำบลถลุงเหล็กได้รับทราบทั่วกัน ข้าพเจ้าได้มาประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่ที่ 4 บ้านสำโรง, หมู่ที่ 13 บ้านดอนดู่แดง, และหมู่ที่ 14 บ้านสระล้อม ทางผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบและจะทำการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่อไป…                                                      

                       จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการดำเนินงาน การให้ความร่วมมือของคนในชุมชน และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มอบโอกาสในการทำงานให้แก่ข้าพเจ้า ขอบคุณสมาชิกในกลุ่มทุกคนที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี                                           

อื่นๆ

เมนู