โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 ข้าพเจ้า นายจิณณวัตร สุขเกษม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

OTOP คือ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการที่กระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตำบลโดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของญี่ปุ่นโครงการโอทอปเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปมีงานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร สินค้าโอทอปในตำบลยายแย้มวัฒนาก็เช่นกัน มีการนำสินค้าที่โดดเด่นของแต่ละตำบลมาแสดง มาจัดจำหน่าย เพื่อในทราบถึงที่มา ขั้นตอนการทำ วัฒนธรรมของแต่ละตำบล และ เพื่อให้ผู้คนได้จับจองเป็นเจ้าของ เนื่องจากในกิจกรรมที่ผ่านมา ทั้งกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว การแปรรูปข้าวเหนียวภูเขาไฟไปรบัดเป็นข้าวแต๋นภูเขาไฟไปรบัด
รวมถึงกิจกรรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา  ซึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ได้กล่าวข้างต้นมานี้ เป็นหนทางมุ่งสู่อาชีพ ได้พัฒนาชุม พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
ให้มีความโดดเด่น  และถ้าได้รับการส่งเสริมให้ได้รับมาตรฐานOTOP ก็จะส่งผลให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้

สรุปกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมระดมความคิด วางแผนต่างๆในหัวข้อที่ทางวิทยากรได้ให้มาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการอบรมในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสินค้าOTOP  ซึ่งในหัวข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเย่างมากที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่คืออะไร มีข้อดีอย่างไร แหล่งจัดจำหน่ายที่ไหน ช่องทางการติดต่อทางไหน รวมถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ของชุมชนคืออะไร เป็นต้น จากนั้นได้ให้ตัวแทนออกมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มและทางท่านวิทยากรได้ชี้แนะเพิ่มเติมอีกด้วย  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสร้างอาชีพในชุมชน เกิดความร่วมมือ การออกความคิด ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสินค้าOTOP ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อีกด้วย เราจะพยายามทำให้ผลิตภัณฑ์ของตำบลยายแย้มประสบผลสำเร็จให้ได้ โดยต้องพัฒนาการผลิตจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของวัสดุที่ใช้ ต้องได้มาตราฐาน เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของดี ของเด่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ขอขอบพระคุณ : คณบดีคณะครุศาสตร์ (อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์) ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์

ขอขอบพระคุณ : ท่านวิทยากร ที่ได้แบ่งปันความรู้และทักษะในการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP

ขอขอบพระคุณ : ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการแสดงพลังของชุมชนยายแย้มวัฒนา

ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

พวกเราชาว U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา จะสร้างยายแย้มให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู