1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลหน่วยงานของรัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ED02 กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลหน่วยงานของรัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ED02 กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลหน่วยงานของรัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวจันทรา สินศิริ ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการประเภทประชาชน โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ.ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมเป็นการลงพื้นที่ทำกิจกรรมสอบถามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม วันที่11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางคณะผู้ดำเนินการได้รับมอบหมายลงพื้นที่สัมภาษณ์ หน่วยงานภาครัฐ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นางอัญชลีพร ผ่องบุรุษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่กำลังระบาดทั่วโลก และร่วมทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทำให้หน่วยงานได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมากขึ้น ทำให้คนในชุมชนสามารถดูแลป้องกันตนเองได้จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ในจังหวัดบุรีรัมย์มีมาตรการป้องกันโรคโดยกระตุ้นประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ได้มากที่สุด

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สัมภาษณ์ นายจำนงค์ ชื่นอุรา ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่18 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจในชุมชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ชุมชนขาดรายได้ การดำเนินงานโครงการ U2T ทำให้มีการสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้ เพราะมีการเข้ามาส่งเสริมการส่งออกสินค้าจากชุมชน ทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ให้ชาวบ้านได้นำไปใช้สร้างรายได้ให้ครอบครัว

สุดท้ายนี้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ทำให้เราเห็นว่าในหมู่บ้านมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ระลอกใหม่ในปี2564ที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบไปทั่วประเทศ การเข้ามาของโครงการU2Tนั้นมีประโยชน์และมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู