ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม เริ่มต้นจากการร่วมประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการวางแผนและแบ่งหน้าที่การทำงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งชี้แจงลักษณะงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งงานหลักของเดือนนี้คือ การลงพื้นที่สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม U2T-SROI และการปรับปรุงโรงเรือน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม U2T-SROI เป็นการสัมภาษณ์ที่มีความมุ่งเน้นสำรวจกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ตำบลเป้าหมาย ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้าง ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ (UIS) ผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ อปท. และเอกชนในพื้นที่ โดยข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายที่ 6 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ อาจารย์ผู้ดูแลและเป็นหัวหน้าโครงการในตำบลบ้านยาง

การปรับปรุงโรงเรือน ณ บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันลงพื้นที่สำรวจ พิจารณาและติดต่อช่างให้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้น เพื่อให้ได้โรงเรือนที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มีการจัดแบ่งพื้นที่ดี มีการจัดการรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงต่อไป

อื่นๆ

เมนู