ดิฉัน นางสาวกัลยา  คะเรรัมย์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท ประชาชนทั่วไป  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งดิฉันนางสาวกัลยา  คะเรรัมย์ ได้เข้ามาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการครั้งที่  3 โดยได้รับคำแนะนำการทำงานจากคณาจารย์ผู้ดูแลโครงการและรุ่นพี่ในโครงการเกี่ยวกับการใช้ระบบการลงเวลาเข้าออกงาน  และรูปแบบของการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาของตำบลบ้านยางและอาจารย์และผู้เข้าประชุมได้แก่สมาชิกทำงานของตำบลบ้านยาง ทางอาจารย์ได้ให้เอกสารในการทำงานต่างๆประจำเดือนตุลาคม ได้แก่ การลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจและของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรในชุมชนตำบลบ้านยางทางเราได้เลือกสัมภาษณ์ร้านค้าการเกษตรในการทำแบบประเมิน

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ดิฉันและคณะได้ลงพื้นที่การลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจและของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรในชุมชนตำบลบ้านยางทางเราได้เลือกสัมภาษณ์ร้านค้าการเกษตรในการทำแบบประเมิน ทางด้านเกษตรในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ดิฉันได้เรียนรู้การเขียนบทความทางออนไลน์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ชี้แจงและแนะนำเรื่องต่างๆได้แก่ วิธีการเขียนบทความ ขอบข่ายของบทความประจำเดือนตุลาคม ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทความและรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วน ต่อมาได้มีการให้คำแนะนำวิธีการเข้าอบรม 4 ทักษะ แก่มาชิกใหม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สมาชิกใหม่ต้องเร่งดำเนินการอบรมให้เสร็จสิ้นทั้ง 4 ทักษะ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำงานแก่สมาชิกใหม่และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกใหม่เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู