1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ED02 การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมายงานโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ในวันที่ 5 เดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในการประชุมได้มีการมอบหมายหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ให้แก่สมาชิกในทีมตำบลบ้านยาง โดยวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลก็เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ในการประชุมอาจารย์ได้แบ่งทีมเพื่อให้แต่ละทีมได้ไปประเมินผลบุคคลต่าง ๆ ตามหัวข้อการประเมินผล ให้แก่สมาชิกในตำบลและอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของการประเมินผล โดยกระผมได้รับมอบหมายให้อยู่ทีมประเมินผลกระทบของอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ หลังจากแบ่งงานการประเมินผลเสร็จทางทีมงานตำบลบ้านยางก็ร่วมกันวางแผนเพื่อลงพื้นที่ปรับปรุงโรงเรือนที่ใช้ในการผลิตพริกแกง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 หลังประชุมเสร็จอาจารย์ได้แจกเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลให้แก่สมาชิกในแต่ละทีมเป็นอันเสร็จสิ้นการประชุม

กระผมและทีมงานได้เดินทางไปพบ ผศ.ดร.สุชาติ  หอมจันทร์ เพื่อประเมินผลกระทบของอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการของทีมตำบลบ้านยาง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ บ้านพักอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประเมินผลได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทำให้การประเมินผลผ่านไปด้วยดี

ต่อมาในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรือนที่ใช้ในการผลิตพริกแกง ว่ามีจุดไหนที่ต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าง เบื้องต้นมีจุดที่ต้องแก้ไขในส่วนของห้องเก็บภาชนะในการผลิตพริกแกง มีการซ่อมแซมในส่วนของเพดาน เนื่องจากมีน้ำซึมลงมาทำให้พื้นที่ภายในโรงเรือนเปียกแฉะ มีการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างที่เป็นป่ารกร้างให้สะอาด และทำเป็นที่ล้างภาชนะเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงทำให้การปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรือนผลิตพริกแกงผ่านไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู