ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  สกุลทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ในวันที่ 1 ตุลาคม ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มผู้ทำงานที่เข้าใหม่โดยเปิดรับสมัครและมีผู้เข้าร่วมทำงานในตำบลบ้านยางได้แก่บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 5 อัตรา ประชาชนทั่วไป จำนวน 4 อัตรา และนักศึกษา จำนวน 4 อัตรา โดยได้รับหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแนะนำระบบการทำงานต่างๆในการทำงาน ในกลุ่มตำบลบ้านยางแนะนำในการเขียนบทความและส่งเอกสารงานต่างๆ รวมถึงการอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน

วันที่ 5 ตุลาคม  ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาของตำบลบ้านยางและอาจารย์และผู้เข้าประชุมได้แก่สมาชิกทำงานของตำบลบ้านยาง ทางอาจารย์ได้ให้เอกสารในการทำงานต่างๆประจำเดือนตุลาคม ได้แก่ การลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจและของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรในชุมชนตำบลบ้านยางทางเราได้เลือกสัมภาษณ์ร้านค้าการเกษตรในการทำแบบประเมิน
 
ด้วยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการทำแบบประเมินในหัวข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ในหัวข้อที่ 4 ผู้ที่ให้ข้อมูลจะเป็นกลุ่มชุมชนแหล่งเกษตรกรรม การค้าที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ  ในหัวข้อที่ 5 ผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นแหล่งเกษตรกรร้านค้าที่อยู่นอกพื้นที่ชุมชน หรือเจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่นอกตำบล
กลุ่มผู้ทำงานได้เล็งเห็นว่าระบบในการทำงานที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและโครงการยังคงเป็นไปได้อย่างราบรื่นและการให้ความร่วมมือของคนในชุมชนยังเป็นที่น่าพอใจตลอดจนการเข้าร่วมโครงการ u2t ที่ประชาชนไม่มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการชุมชนและได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู