ข้าพเจ้านายนฤเบศร์ หินไชยศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ณ ศาลากลางบ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นระยะเวลา 1 วัน โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งทางทีมงาน U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา จะมีมาตรการป้องกัน covid 19 โดยการวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำกิจกรรม

“หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกชื่อย่อๆว่า โอทอป (OTOP) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมากระตุ้นธุรกิจประกอบการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่น ในแต่ละตำบล โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของประเทศญี่ปุ่น โครงการโอทอป จะเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนและหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประกอบกับการตลาด โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมา 1 ชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้รวมไปถึงงานหัตถกรรม ผ้าทอ ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือน อาหาร สมุนไพร และเครื่องดื่ม เป็นต้น

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ช่วงเช้า จะเป็นการบรรยายในหัวข้อของการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP และส่งเสริมกระบวนการรับรองมาตฐานสินค้า OTOP ซึ่งทางทีมงานได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ช่วงบ่าย จะเป็นการแบ่งกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผ้าฝ้ายยายแย้ม 2.กลุ่มเกษตรกรบ้านยายแย้ม  3.กลุ่มข้าวแต๋นบ้านโนนเจริญ 4.กลุ่มข้าวแต๋นบ้านยายแย้ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีและสรุปเนื้อหาที่ได้อบรมมา

ทั้งนี้ทางทีมงาน U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา ขอขอบคุณวิทยากร อาจารย์ประจำตำบล และชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนา ที่ทำให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้น และพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเราได้มาตรฐานสินค้า OTOP ในภายภาคหน้า

อื่นๆ

เมนู