ข้าพเจ้า  นางสาวนิลวรรณ  พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการได้นัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจตามแบบสอบถาม ซึ่งมีหัวข้อการสอบถามเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มี 11 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตำบลเป้าหมาย ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้าง ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ (USI) ผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ อปท. และเอกชนในพื้นที่ 

   

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ทางกลุ่มข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สอบถามในหัวข้อชุมชนภายในและภายนอกตำบลเป็นการสำรวจชุมชน แหล่งการเกษตร ซึ่งได้สอบถามร้านค้าทั้งภายนอกและภายในตำบลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยรวมนั้นทางร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงปานกลางถึงมาก ทางโครงการได้ให้ความรู้บุคคลในตำบลเกี่ยวกับด้านเทคนิคการค้าขายและการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขาย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดในช่วงนี้ทำให้ผู้คนไม่ค่อยเข้าร้านค้าหรือเข้าน้อยลง เพราะกลัวไปสัมผัสเชื้อทำให้เริ่มสั่งของออนไลน์เพิ่มขึ้น ทางร้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มช่องทางการขายสินค้า เช่น การขายออนไลน์ และบริการส่งถึงที่ เพื่อลดการแออัดภายในร้าน และสะดวกสำหรับลูกค้า ซึ่งการขายออนไลน์เป็นช่องทางในการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จำนวนมาก จากที่ในปัจจุบันมีแอพพลิเคชันหลากหลาย บางแอพมีการเพิ่มการโปรโมทร้านค้าทำให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย และการบริการส่งสินค้าถึงที่เป็นร้านค้าเกี่ยวกับการเกษตรเพราะส่งได้เฉพาะในบริเวณตำบล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากที่ขายอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเกี่ยวกับการเกษตร เป็นเพิ่มการขายสินค้าประเภทอื่นด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้น 

   

   

 

อื่นๆ

เมนู