1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4.   ED02 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการU2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

  ED02 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการU2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

  ED02 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

       ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

      การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สัมภาษณ์แบบสอบถามกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับประโยชน์และมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไรบ้างจากการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโครงการ U2T โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์คือ นาง อัญชลีพร ผ่องบุรุษ ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ตำบลบ้านยาง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้สัมภาษณ์คือ นาย จำนงค์ ชื่นอุรา ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 ตำบลบ้านยาง  ซึ่งผลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขั้น

    สุดท้ายนี้การร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ U2T ระหว่างหน่วยงานต่างๆกับชุมชนและทีมผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดการสร้างโอกาสและการต่อยอดพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อชุมชนที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามาของโครงการ U2T นี้จะสามารถทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู