1. หน้าแรก
 2. คณะครุศาสตร์
 3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 4. ED01 เก็บข้อมูล U2T – SROI และประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างนักเล่าเรื่องให้กับชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสวนสมุนไพร กิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ED01 เก็บข้อมูล U2T – SROI และประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างนักเล่าเรื่องให้กับชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสวนสมุนไพร กิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้านายภาณุพันธ์ นิลรัตนานนท์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำหน้าที่รับผิดชอบประเภทประชาชน ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสมาชิกใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเริ่มงานในเดือนตุลาคม

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของทีม U2t ต. ถลุงเหล็ก ได้มีการประชุมแบบออนไลน์ Google Meet เรื่องการเตรียมงานที่จะปฏิบัติ และวางแผนการจัดการอบรมในเดือนตุลาคม ในช่วงแรกได้มีการแนะนำสมาชิกใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารวม 5 คน แบ่งเป็นประชาชน 1 คน บัณฑิตจบใหม่ 2 คน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 2 คน ต่อมาชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม U2T – SROI โดยจะข้อมูลทั้งหมด 11 ข้อ ในแต่ละข้อจะถูกแบ่งให้กับสมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย
 2. ลูกจ้างโครงการ
 3. ครอบครัวลูกจ้าโครงการ
 4. ชุมชนภายใน
 5. ชุมชนภายนอก
 6. อาจารย์ผู้ดูแลงาน
 7. เจ้าน้าที่โครงการ USI
 8. ผู้แทนตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ
 10. หน่วยงาน อปท.
 11. เอกชนในพื้นที่

ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้กรอกแบบสอบถามในส่วนขอลูกจ้างโครงการ หลังจากแบ่งหน้าที่เรื่องการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI เสร็จแล้ว ทางคณะอาจารย์ได้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดในเดือนตุลาคม ซึ่งมีอยู่ 3 กิจกรรมด้วยกันคือ

1.โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน

2.โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน

3.โครงการอบรมการทำสวนสมุนไพร

 

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทางสมาชิกผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมอีกครั้งเพื่อนัดแนะการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T – SROI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด โดยประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet นอกจากนี้ยังนัดหมายที่จะลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมโดยได้แบ่งทีมงานออกเป็น 3 กลุ่มกระจายกันลงพื้นที่ตามความเหมาะสมดังนี้

กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ ม. 1, ม.6, ม.8 ม. 9 ม. 15

กลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่ ม.2, ม.3, ม. 5, ม. 7 ม.10 ม.11 ม.12 ม.16

กลุ่มที่ 3 ลงพื้นที่ ม. 4 ม. 13 ม.14

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ทางสมาชิกผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม. เพื่อส่งรายชื่อประชาชนในหมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ ม. 1, ม.6, ม.8 ม. 9 ม. 15 ซึ่งแต่ละหมู่ที่ไป ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ด้านดิจิทัล Digital Literacy ข้าพเจ้าได้เลือกหัวข้อ การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy และ การรู้เท่าทันสื่อ | Media Literacy ข้าพเจ้าได้รับความรู้เป็นอย่างมากทั้งเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆ และการใช้โปรแกรม Ms Office เบื้องต้น และข้าพเจ้าคิดว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู