ข้าพเจ้า นายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม
จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 11
บ้านวัฒนาใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสินค้า OTOP ประเภทของสินค้า OTOP และสอนการเขียนแผนวงจรผลิตภัณฑ์

           

        คณะปฏิบัติงานได้มีการติดต่อไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงการจัดกิจกรรมให้กับชาวบ้านในชุมชน มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ได้ และการแนะนำขั้นตอนการเขียนเอกสารการจดทะเบียนสินค้า OTOP เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน

             

        กิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มตามผลิตภัฑณ์ของกลุ่มนั้นๆ โดยให้เขียนแผนวงจรผลิตภัณฑ์ และให้ออกมานำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยในกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1  กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายภูอัคนี
กลุ่มที่ 2  กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มที่ 3  กลุ่มข้าวแต๋นหมู่ 1 10 15
กลุ่มที่ กลุ่มข้าวแต๋นหมู่ 5 11

                                                                    

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้
– รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น (อย่างน้อย 1 เมตร) แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งกิจกรรม
– ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

        คณะปฏิบัติงานได้มีการออกติดตามผลของทั้ง 3 กลุ่มอย่างต่อเนื่อง และคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด ได้แก่
– กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายภูอัคนี มีสินค้าแปรรูป เช่น กระเป๋าผ้า กระเป๋าใส่โทรศัพท์ แมส ที่ห่อกล่องทิชชู่
– กลุ่มข้าวแต๋นของหมู่ที่1 5 10 11 และหมู่ 15 ผลิตข้าวแต๋นที่มีหลากหลายสี เช่น ชมพู แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน        มีหลากหลายรสชาติ เช่น สตอเบอรรี่ ใบเตย และรูปทรงก็แตกต่างกันไปด้วย เช่น แบบแบนกลมปกติ แบบทรงกลม    เหมือนลูกบอล และแบบแท่งเหมือน
เฟรนช์ฟรายส์
– กลุ่มเกษตร จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น หนูนา กบเลี้ยง อาหารกบ/หนูนา และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภูเขาไฟ
               

                     

               

ช่องทางหลักการโปรโมทสินค้าในโครงการ
– เพจ U2T ของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
– ช่อง Youtube ของ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

       

        คณะปฏิบัติงานตำบลยายแย้มวัฒนาได้จัดทำวีดิโอขึ้น เพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศภายในชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลที่น่าอยู่ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดี ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง คณะปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำบลยายแย้มวัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

วิดีโอของตำบลเดือนตุลาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู