ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ข้าพเจ้า นางสาวพรนภา  ประมวล  ประเภท นักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในเดือนพฤศจิกายน ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในตำบลยายแย้มวัฒนา โดยทางผู้ปฏิบัติงานได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่ นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ และอาจารย์จินตนา  วัชรโพธิกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ เป็นวิทยากรบรรยายถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้ฟังอธิบายให้เกิดความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับประชาชน คือหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ตำบลยายแย้มวัฒนาของเรา เราควรปฏิบัติอย่างไร การรับมือแบบไหนถึงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้และให้น่าสนใจ วิทยากรก็ได้พาผู้ปฏิบัติงานและประชาชนระดมความคิดช่วยกันจัดทำแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมในการท่องเที่ยว วิทยากรได้ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคิดและเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองแล้วนำเสนอ และวิทยากรก็ช่วยแนะนำรวมถึงร่วมกันทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวการผลิตสื่อตามแหล่งท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้ภายในตำบลยายแย้มวัฒนา และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร เป็นวิทยากรในการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ ซึ่งวิทยากรได้แนะนำเทคนิคการพูด วิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนาสอนให้เด็กกล้าแสดงออกให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองที่จะ กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ ซึ่งเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้ให้เด็ก ๆ พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนา จุดเด่นของตำบล สิ่งสถานที่ที่น่าสนใจ ซึ่งเด็ก ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในตำบลยายแย้มวัฒนาและในการอบรมครั้งนี้ได้มีการนำสินค้า OTOP ของตำบลยายแย้มวัฒนาที่ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับประชาชนได้นำมาจัดบูธเพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจของตำบลยายแย้มวัฒนา  รองศาสตราจารย์ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศคณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ประกรณ์กานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคริตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ปรึกษาของโครงการ u2t คณะครุศาสตร์ ได้ชมการจัดบูธ ของตำบลยายแย้มวัฒนา ซึ่งมีผ้าฝ้ายที่ได้รับการพัฒนาสินค้าแปรรูปให้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น หน้ากากอนามัย กระเป๋าผ้า เสื้อ กระเป๋าใส่โทรศัพท์ หมวก และอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์รวมทั้งขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโมที่ประชาชนได้ร่วมกันมานำเสนอ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและคณาจารย์ประจำโครงการที่ให้คำปรึกษา และประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมอบรมทำให้กิจกรรมกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู