ข้าพเจ้า นางสาวพรนภา ประมวล ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภายในเดือนตุลาคม ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการจัด โครงการการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา โดยมี อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง เป็นวิทยากร คณะผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ลงไปช่วยส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า O-TOP ซึ่งผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนาส่วนใหญ่คือ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม การทอผ้าฝ้าย ทอผ้าไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายคือ แมสจากผ้าฝ้าย กระเป๋าจากผ้าฝ้าย

ทางคณะผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาได้เข้าไปช่วยให้ประชาชนมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประชาชนได้ต่อยอดและพัฒนายกระดับสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และได้การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า O-TOP มีทั้งหมด 4 หมู่บ้านในตำบลยายแย้มวัฒนาได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านยายแย้มวัฒนา   หมู่ที่ 11 บ้านวัฒนาใหม่ และหมู่ที่ 15 บ้านยายแย้มพัฒนา โดยหมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า O-TOP เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าไหม ส่วนหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า O-TOP เป็นข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซึ่งได้ทุนในการประกอบอาชีพจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตอนนี้ทางทีมงานได้ดำเนินการทำเอกสารให้ประชาชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า O-TOP แล้ว

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากร ผู้ปฏิบัติงาน และคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนสินค้า O-TOP และต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู