1. หน้าแรก
 2. คณะครุศาสตร์
 3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 4. ED01กรอกแบบสอบถาม U2T-SROI และการลงพื้นที่เชิญชวนอบรมเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องท่องเที่ยวในชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสวนสมุนไพร ประจำเดือนตุลาคม 2564

ED01กรอกแบบสอบถาม U2T-SROI และการลงพื้นที่เชิญชวนอบรมเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องท่องเที่ยวในชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสวนสมุนไพร ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประจำเดือน ตุลาคม

 

ข้าพเจ้านางสาวสายทอง ศรีบาง ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย)

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ณ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นระหว่างวันที่ 6 – 15 ตุลาคม 2564

         ในระหว่างวันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแบบ CBD ในหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น, แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก/โรงแรม, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น หมู่ 8 บ้านเสม็ดราษฎร์ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจต่อจากครั้งก่อนซึ่งส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะมีการปลูกข้าว บางที่กำลังขึ้นเขียวขจีและข้าวกำลังตั้งท้อง ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านเสม็ดราษฎร์ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้รับประทานเองในครอบครัว จะไม่ค่อยนำไปขายเพราะข้าวขายได้ราคาถูก

          ต่อมาการจัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยคณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. อาจารย์ได้นัดประชุมออนไลน์ โดยประชุมผ่าน Google Meet สมาชิกทีมงาน U2T ได้เข้าประชุมพร้อมกันเพื่อที่อาจารย์จะได้แจ้งแผนงานในเดือนตุลาคมที่จะมีการจัดกิจกรรมอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคม 2564 และอาจารย์ได้แจ้งให้ทราบว่าได้มีสมาชิกทีมงาน U2T ได้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกใหม่ที่เข้ามาเพิ่ม จำนวน 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 3 คน ประชาชน 1 คนและนักศึกษา 1 คน และต่อมาอาจารย์ได้แจ้งกิจกรรม โดยมีกำหนดการที่จะจัดกิจกรรมอบรมขึ้น 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

   1. โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน
   2. โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน
   3. อบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก

       

          ต่อมาอาจารย์ได้แจ้งงานแบบสอบถาม U2T-SROI โดยมีทั้งหมด 11 หัวข้อด้วยกัน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้กรอกแบบประเมินในหัวข้อลูกจ้างโครงการแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI วัตถุประสงค์แบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

   1. ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
   2. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ
   3.  การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ/การเงิน
   4. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
   5. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ (กาย/ใจ)
   6. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นอยู่ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทุกข้อในการกรอกแบบสอบถามครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

       

            ต่อมาในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สมาชิกทีมงาน U2T ได้นัดประชุมกันอีกครั้ง เวลา 13.00 น. เพื่อที่จะได้วางแผนงานในการลงพื้นที่ไปชี้แจงการอบรมให้กับท่านผู้ใหญ่แต่ละหมู่บ้านได้ทราบเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมได้รับทราบ และกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 ตุลาคม 2564

          ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สมาชิกทีมงาน U2T ได้ลงพื้นที่ในตำบลถลุงเหล็ก เวลา 10.00 น. โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปแจ้งให้กับทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ทราบก่อนว่าจะมีการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งทีมข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่คือ ม.1บ้านถลุงเหล็ก ม.8 บ้านเสม็ดราษฎร์ ม.9 บ้านหนองเหล็ก ม.15 บ้านห้วยชนบท ทีมงานข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อแจ้งให้ท่านผู้ใหญ่บ้านได้ทราบถึงกิจกรรมอบรมที่จะจัดขึ้น 3 กิจกรรม คือ 1. โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน 2. โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน 3. อบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก ได้แจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้ทราบและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ในระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2564 ในระหว่างนี้เพื่อรอหนังสือจากทางอาจารย์อีกครั้ง เพื่อจะได้แจ้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในระหว่างการลงพื้นที่ข้าพเจ้าก็ได้ชี้แจงงานให้กับสมาชิกที่พึ่งเข้ามาใหม่ได้ทราบการทำงานและวิธีการทำงาน เพื่อให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่ได้คุ้นชินกับการทำงานได้เร็วขึ้น จะได้เข้าใจงานและสะดวกรวดเร็วในการทำงานในครั้งนี้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู