1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T SROI และโครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ED02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T SROI และโครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ED02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T SROI และโครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

 

                ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนตุลาคม คือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T SROI มีการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามหัวข้อที่ได้รับ โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ U2T SROI ซึ่งจะต้องรอกลุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูล ส่งข้อมูลการสัมภาษณ์ให้ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปบันทึกเข้าสู่ระบบ U2T SROI 

                การปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง หลังจากได้สถานที่สำหรับจัดทำโรงเรือนแล้ว คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้ติดต่อกับช่างรับเหมาก่อสร้างในตำบล และ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และอ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อวางรูปแบบการปรับปรุงโรงเรือน และประเมิณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

                สำหรับกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T SROI ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 14 ตุลาคม และในส่วนโครงการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงโรงเรือน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา1 เดือนเพื่อแล้วเสร็จ 

 

 

อื่นๆ

เมนู