โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร ไกรพะเนาว์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

     ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้จ้างงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP (multiplication sign)

โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

     1.อาจารย์และเจ้าหน้าที่

     2.ผู้รับจ้าง/ผู้นำชุมชน

     3.กลุ่มเกษตรกร

     4.กลุ่มผ้าฝ้ายยายแย้ม

     5.กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแตน

วิทยากร อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น

     2.เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผ้าฝ้ายยายแย้ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแตน มีรายได้เพิ่มขึ้น 5% ตามเป้าหมายของโครงกายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้มให้ประเทศ

     ปัญหาหลักของผลิตภัณฑ์ชุมชนคือเรื่องของมาตรฐานหรือการรับรอง ถึงแม้ว่าสินค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือมีคุณค่ามากก็ตาม แต่ถ้าไม่มีใบรับรองคุณภาพก็จะจำหน่ายสินค้าได้ในวงจำกัดเท่านั้น การรับรองคุณภาพในระดับต่าง ๆ มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับว่าจะเป็นมาตรฐานระดับใด ดังนั้นการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP จะสามารถช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการในชุมชนที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว ให้มีศักยภาพ มาตรฐานที่สังคมยอมรับสามารถแข่งขันได้ และสามารถยกระดับให้ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

     OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย

     สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ

        1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

        2.ส่งเสริมมาตรฐานสินค้า โดยสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ หรือตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรฐานสินค้า

        3.ตรวจประเมินสถานที่ผลิต พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอมาตรฐาน อย. และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน

ขอขอบพระคุณ : คณบดีคณะครุศาสตร์ (อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์) ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์

ขอขอบพระคุณ : อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง วิทยกรที่มาให้ความรู้กับพวกเรา

ขอขอบพระคุณ : ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการแสดงพลังของชุมชนยายแย้มวัฒนา

ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

พวกเรา U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา เราจะทำงานทุกงานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ ให้ได้งานที่มีคุณภาพตามศักยภาพที่มี ขอบพระคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู