การปฏิบัติงานครั้งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล  การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรฐกิจและสังคมโครงการ  U2T  ประจำเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ซึ่งในตอนนี้สถานการณ์โควิดของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องทำงานกันแบบออนไลน์  และบางส่วนก็ได้ลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนได้พบปะพูดคุยช่วยชี้แนะการพัฒนาสินค้าและสร้างงาน  สร้างอาชีพให้กับชุมชน  ตำบลถลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่  6  ตุลาคม  2564  เวลา  16.00 น.  สมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์เพื่อวางแผนดำเนินงาน

ในวันที่  9  ตุลาคม  2564  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย  11  กลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้

  1. ผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางตรง

1.1 ตำบลเป้าหมาย

1.2 ลูกจ้างโครงการ

  1. ผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม

2.1 ครอบครัวลูกจ้าง

2.2 ชุมชนภายใน

2.3 ชุมชนภายนอก

  1. ผู้ดำเนินโครงการหลัก USI

3.1 อาจารย์โครงการ

3.2 เจ้าหน้าที่โครงการ (USI)

3.3 ผู้แทนตำบล  เจ้าหน้าที่  อบต.

  1. หน่วยงานภาคีเครือข่าย

4.1 หน่วยงานภาครัฐ

4.2 หน่วยงาน อปท.

4.3 เอกชนในพื้นที่

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายรับผิดชอบ  ผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม  ชุมชนภายนอก  ในการติดตามประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  โดยการดำเนินการครั้งนี้ท่านได้รับประโยชน์การเปลี่ยนแปลงระดับใดผู้ที่ให้ข้อมูล  คือ  นางสุนีย์  ก่อแก้ว  ประกอบอาชีพค้าขาย  ชื่อสถานประกอบการณ์  ร้านก่อแก้ว    ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  77  หมู่  4  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เบอร์โทร. 096-6322588  เคยรู้จักเคยได้ยินชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  จากผู้ปฏิบัติงานโครงการ  ในชุมชน  ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T  ครั้งนี้  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ  การเงิน  เกิดการสร้าง  ส่งเสริมรายได้และอาชีพแก่ท่าน  เกิดกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมของท่านและชุมชน  และส่งผลให้เกิดผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภาคีเครือข่าย  และการมีส่วนร่วมเกิดความร่วมมือระหว่างกิจกรรมของท่านกับวิสาหกิจชุมชน  และหน่วยงานของภาครัฐในการดำเนินการ  มีระบบสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างท่านและหน่วยงานภาครัฐ  เกิดการขยาดโอกาสในการดำเนินงานระหว่างกิจกรรมของท่านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน  เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างท่านและผู้ปฏิบัติงานโครงการหลัก  เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างท่านกับประชากรเป้าหมายและหน่วยงาน  4  องค์กรหลัก  (อปท  ท้องที่  องค์กรชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)

อื่นๆ

เมนู