1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED03ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวสุธากร ละครเขต ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์ได้วางแผนชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มีกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.หน่วยงาน อปท 11.เอกชนในพื้นที่ กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเป้าหมายชุมชนภายนอกและชุมชนภายใน  ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้วางแผนนัดหมายกันในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและได้ตกลงแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อยก่อนลงเก็บข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงสำรวจข้อมูลชุมนุมภายในร้านอาหารตามสั่ง ซึ่งได้รับการร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และหลังจากนั้นได้ลงสำรวจข้อมูลชุมชนภายนอกร้านรับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งได้สอบถามข้อมูลก็ได้รับการร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จกลุ่มของข้าพเจ้าก็ได้แบ่งหน้าที่ในเรื่องของการกรอกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อย

-หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลครบตามกำหนดแล้วกลุ่มของข้าพเจ้าก็ได้นำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมากรอกลงในระบบให้เรียบร้อยตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน

-หลังจากข้าพเจ้าลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 11 กลุ่มเป้าหมายเสร็จก็ได้พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราได้ทำการสอบถามข้อมูลได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ทั้งชุมชนภายนอก(ร้านรับซื้อข้าวเปลือก) และ ชุมชนภายใน(ร้านอาหารตามสั่งยายแดง)

อื่นๆ

เมนู