ข้าพเจ้านายสุวรรณ์  วัชรินทร์  ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายได้ของตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งภาคประชาชน  ประจำตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2564  เพื่อวางแผนดำเนินงาน  การติดตามประเมินผล  กลุ้มเป้าหมาย  11  กลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย
 2. ลูกจ้างโครงการ
 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายใน
 5. ชุมชนภายนอก
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
 7. เจ้าหน้าที่ U2T
 8. ผู้แทนตำบลเจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล  1  คน
 9. หน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลพัฒนาชุมชน  ร.พ.ส.ต.
 10. หน่วยงาน อปท เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาล
 11. เอกชนในพื้นที่เช่นบริษัทภายใน

ซึ่งแต่ละหัวข้อพวกเรา  U2T  ได้รับมอบหมาย  ซึ่งแต่ละคนจะได้รับผิดชอบ  1  หัวข้อ  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกคน  ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบประสานงานชุมชนทุกชุมชนเชิญเข้าร่วมอบรม  ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในแต่ล่ะหมู่บ้าน  ขอความร่วมมือแต่ละหมู่บ้านส่งชาวบ้านเข้าร่วมอบรมในวัน  เวลา  สถานที่  ที่กำหนด  ซึ่งผู้นำชุมชนแต่ล่ะหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  การอบรมในที่จะจัดขึ้นมี  จำนวน  3  เรื่อง

 1. นักเล่าเรื่อง
 2. การทำน้ำมันนวด
 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าของตำบล

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เราได้จัดและแบ่งทีมงานกันลงพื้นที่เพื่อให้การสำรวจครอบคลุมทุกพื้นที่และสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  พวกเรา  U2T  พร้อมในการทำงานในทุกเรื่องอย่างสุดความสามารถและการอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าทำให้พี่น้องได้รับความรู้  และพัฒนาสินค้าของชุมชนได้เป็นอย่างดี  เช่น  ผ้าทอมือ  ผ้าไหม  ผ้าขาวม้า  ซึ่งชาวบ้านในชุมชนได้แปรรูปสินค้านั้นได้หลากหลายอย่าง  สินค้าอีกอย่างก็คือเสื่อกก  ชาวบ้านในชุมชนก็ทำการแปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลายอย่างเช่นกัน  เพราะความรู้จากการอบรมในแต่ละครั้งของวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน  และการอบรมที่จะจัดขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความรู้จากวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้กับชาวบ้านเป็นประโยชน์สูงสุด

อื่นๆ

เมนู