ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เป็นเดือนที่เก้าของการทำงาน ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม U2T-SROI ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน – 19 ตุลาคม 2564 เพื่อพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลถาวร ได้เข้าร่วมประชุมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นคนชี้แจงรายละเอียดการประชุม โดยการประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet โดยรายละเอีดการประชุมมีดังนี้ จะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วย แบบสอบถาม U2T-SROI ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อในการสำรวจ แบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ ดังนี้ 1. ตำบลเป้าหมาย 2. ลูกจ้างโครงการ 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4. ชุมชนภายใน 5. ชุมชนภายนอก 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8. ผู้แทนตำบล 9. หน่วยงานภาครัฐ 10. หน่วยงาน อปท 11. เอกชนในพื้นที่ และอาจารย์ประจำหลักสูตรยังได้แบ่งหัวข้อการในการลงพื้นที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกๆท่าน ให้มีการสำรวจข้อมูลให้แล้วเสร็จและส่งให้เร็วที่สุด

โดยได้แบ่งกลุ่มในการทำงานในตำบลออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆๆ โดยแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

กลุ่ม 1 เป้าหมายที่ 4,5   กลุ่ม 2 เป้าหมายที่ 8,9   กลุ่ม 3 เป้าหมายที่ 10,11

ส่วนเป้าหมายที่ 2 ลูกจ้างโครงการ แบ่งได้ดังนี้

กลุ่ม 1 นักศึกษา1คน บัณฑิต1คน

กลุ่ม 2 นักศึกษา1คน บัณฑิต1คน ประชาชน1คน

กลุ่ม 3 นักศึกษา1คน บัณฑิต1คน ประชาชน2คน

พอหลังจากที่ได้แบ่งหน้าที่และงานเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่กลุ่มตนเองได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ซึ่งข้พเจ้าได้เป็นกลุ่มที่2 ได้เก็บข้อมูล เป้าหมายที่ 2,8และ 9 กลุ่มพวกเราได้รับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ทำให้พวกเราสะดวกในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการถามผ่านแบบฟอร์มที่ได้รับมา

หลังจากที่กลุ่มและที่งานของข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ก็ได้นำข้อมูลที่เก็บมาได้ลงในระบบเป็นที่เรียบร้อยอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการแบ่งหน้าที่ชัดเจนททำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วทำให้ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

อื่นๆ

เมนู