1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การลงพื้นที่สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม U2T-SROI และการปรับปรุงโรงเรือน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์” ประจำเดือนตุลาคม

ED02 “การลงพื้นที่สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม U2T-SROI และการปรับปรุงโรงเรือน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์” ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

จากการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยางได้ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเรือนการผลิต และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อ “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม เป็นไปตามแผนงานคือการลงพื้นที่สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม U2T-SROI และการปรับปรุงโรงเรือน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยการดำเนินงานเริ่มจากการประชุมงานประจำเดือนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่รับเพิ่มเติมเข้าร่วมประชุม เนื้อหาการประชุมเป็การประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายงานประจำเดือนตุลาคม, แนะนำผู้ปฏิบัติงานรายใหม่เพื่อทำความรู้จักและมอบหมายหน้าที่งาน สำหรับหน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายประจำเดือนตุลาคม คือ สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม U2T-SROI ในเป้าหมายข้อที่ 6 กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ผู้ดูแลโครงการ การสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ตอบแบบสอบถาม U2T-SROI ในเป้าหมายที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือลูกจ้างโครงการ ผู้สัมภาษณ์ข้าพเจ้าคือนางสาวเมทินี งามแฉล้ม ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา โดยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

 

อื่นๆ

เมนู