…..สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาววรรณิสา วันทอง เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

…..จากการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ถลุงเหล็กได้มีการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google meets เรื่อง การส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) เพื่อให้กิจกรรมดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. อาจารย์ผู้ดูแลตำบลและทีมงาน U2T ได้ร่วมกันประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI มีทั้งหมด 11 หัวข้อ ดิฉันได้รับผิดชอบหัวข้อชุมชนภายใน และในเดือนนี้ จะมีการจัดกิจกรรมอบรม 3 กิจกรรมด้วยกัน

…..ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทีมงาน U2T ถลุงเหล็ก ได้ร่วมประชุมวางแผนงานกันอีกครั้ง ผ่านระบบออนไลน์ มีการปรึกษาหารือและนัดกันลงพื้นที่ชุมชน เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมและหาผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมอบรม

…..ต่อมาในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ทีมงาน U2T ถลุงเหล็ก ได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลถลุงเหล็ก เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีดังนี้

  1. วันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 อบรมการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2. วันที่ 24 ตุลาคม 2564 อบรมการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด
  3. วันที่ 26 ตุลาคม 2564 อบรมกิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน และความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

…..ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านสำโรง หมู่ 4, บ้านดอนดู่แดง หมู่ 13 และบ้านสระล้อม หมู่ 14 ได้ทำการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านก่อน จากนั้นจึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมอบรม ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 4 คน

 

 

 

 

 

…..จากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสำโรง หมู่ 4 เพื่อเก็บข้อมูล cbd เพิ่มเติมในหัวข้อร้านอาหารในท้องถิ่น และกรอกข้อมูลที่ได้ลงในเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th ซึ่งร้านอาหารนี้มีชื่อว่า สายสุนีย์ เป็นร้านขายของชำ และขายอาหารตามสั่ง มีก๋วยเตี๋ยวและส้มตำด้วย ลูกค้าสามารถนั่งทานที่ร้านได้ มีที่นั่ง 12 ที่ หรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้ และมีบริการส่งถึงบ้านด้วย มีที่จอดรถหน้าร้าน อาหารราคาไม่แพง รสชาติดี อร่อยถูกปาก มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้ออยู่เรื่อย ๆ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่

       

…..ต่อมาได้ลงพื้นที่บ้านโนนสำราญ หมู่ 16 เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI และกรอกข้อมูลที่ได้ลงใน Google Form ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้กรอกแบบสอบถามในหัวข้อชุมชนภายใน U2T-SROI เป็นแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ชุมชนได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด ดิฉันก็ได้ไปสัมภาษณ์คนในชุมชนที่ขายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าแปรรูป และเคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของโครงการ U2T ด้วย โดยภาพรวมผลตอบรับการทำแบบประเมินของชุมชนภายในอยู่ในระดับชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

     

…..การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ทำให้มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน และการประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

…..ทั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ดูแลตำบลและทีมงาน U2T ถลุงเหล็กทุกคน ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานผ่านไปด้วยดี และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ทีมงาน U2T ถลุงเหล็ก จึงขอขอบพระคุณชาวตำบลถลุงเหล็กเป็นอย่างสูง

 

อื่นๆ

เมนู