ข้าพเจ้านางสาววิมล พูนยิ่งยง ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยรับผิดชอบในส่วนของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติเดือนตุลาคม

การทำงานประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนกันยายน วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน  โดยผ่านการเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนตุลาคม

จากเดือนที่ผ่านมาได้มีการอบรมในหลาย ๆ ด้าน เช่น อบรมการส่งเสริมอาชีพการเพราะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว การแปรรูปข้าวเหนียวภูเขาไฟไปรบัดเป็นข้าวแต๋นภูเขาไฟไปรบัด การพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา เป็นต้น ซึ่งในข้อที่กล่าวมานี้จะนำไปสู่ในการอบรมของเดือนนี้คือการอบรมส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP  ซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นี้ เป็นแนวทางการสร้างความเจริญแก่ชุมชนเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นและสามารถจำหน่ายออกไปในตลาดได้อีกด้วย

การปฎิบัติงานของเดือนเราได้ทางเราได้จัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ซึ่งในการอบรมนี้ทางท่านวิทยากรได้นำความรู้จากการที่ท่านได้อบรมในชุมชนอื่น ๆ และจากประสบการณ์ของท่าน ความรู้ที่ท่านพร้อมจะมอบให้ แสดงถึงการมีที่มาที่ไปความสำคัญต่าง ๆ การกล่าวถึงว่าจะเป็นไปได้อย่างไรในการยกระดับผลิตภัณฑ์นี้ มีการให้จัดทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อได้ออกแนวความคิดหรือระดมความคิดของชาวบ้านที่เป็นตัวแทนมาอบรมและให้ทางลูกจ้างu2t ได้เข้าร่วมให้ความร่วมมือคอยเสนอแนะชี้แนะ และให้ออกไปนำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกันและกัน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง 2 ท่านที่ได้มาแบ่งปันความรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP หวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

ภาพที่1-5 การ่วมกิจกรรมการอบรมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP

 

ตลอดระยะเวลาที่ตลอดระยะเวลาที่อบรมและจัดกิจกรรมนี้เราได้เห็นเล็งเห็นถึงศักยภาพของชาวบ้านชุมชนของเราและความร่วมมือร่วมใจกันทางทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนา ขอขอบคุณทุกๆท่าน รวมถึงชาวบ้าน ประชาชน ผู้ว่าจ้าง คณาจารย์ทุกท่าน ท่านวิทยากรและรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี รองคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะที่ปรึกษาตำบลยายามวัฒนาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พวกเราทุกคนทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนาเราจะทำงานทุกงานด้วยความทุ่มเทตั้งใจให้ได้งานที่มีคุณภาพตามศักยภาพที่ทีมเรามี เราพร้อมที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและตำบลของเราให้ก้าวหน้าขึ้นไป

อื่นๆ

เมนู