1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การดำเนินการสัมภาษณ์และติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการ U2T ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ED02 การดำเนินการสัมภาษณ์และติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการ U2T ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้านางสาวยุวดี นามโคตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่3 ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่3 ดิฉันมีความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ประเภทนักศึกษา ดิฉันได้รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 13.00 น. เพื่อมอบหมายงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม U2T ให้แก่สมาชิกทั้งหมด การประชุมได้มีการชี้แจงการปฏิบัติงานและขอบข่ายการทำงาน พร้อมทั้งทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน ในการประชุมมีการแบ่งทีมปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายหน้าที่ให้แก่สมาชิกในการติดตามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการ U2T โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีการสำรวจทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ดิฉันและทีมงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ 6 คือ อาจารย์ผู้ดูแลและเป็นหัวหน้าโครงการ    ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ ทั้งนี้ทางทีมงานได้มีการดำเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 16 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ดิฉันได้เรียนรู้การเขียนบทความทางออนไลน์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ชี้แจงและแนะนำเรื่องต่างๆได้แก่ วิธีการเขียนบทความ ขอบข่ายของบทความประจำเดือนตุลาคม ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทความและรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วน ต่อมาได้มีการให้คำแนะนำวิธีการเข้าอบรม 4 ทักษะ แก่มาชิกใหม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สมาชิกใหม่ต้องเร่งดำเนินการอบรมให้เสร็จสิ้นทั้ง 4 ทักษะ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำงานแก่สมาชิกใหม่และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกใหม่เป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู