1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําเดือน พฤศจิกายน

ED02 การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําเดือน พฤศจิกายน

ED02 การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําเดือน พฤศจิกายน

ข้าพเจ้านางสาวอมรา ดาดผารัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่26 ตุลาคม พ.ศ 2564 ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสาว รวิษฎา แต้มโคกสูง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ สถานที่ หมูที่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่27 ตุลาคม พ.ศ 2564 ช่วงเช้าได้มีการลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรต้นแบบบ้านนาย หอม หะทัยทาระ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่12 บ้านง้าง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยและยังคงทำการรักษาผู้ป่วยและผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน
วันที่27 ตุลาคม พ.ศ 2564 ช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่บ้านนาย เชิด นกโยธิน หมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจัดการตนเอง โดยชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม ตามความรู้ภูมิปัญญาของตนเอง ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มหาของป่า เป็นต้น

วันที่28-29 ตุลาคม พ.ศ2564 ได้มีการอบรมแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ บรรยายโดย อาจารย์ คฑาวุธ จันบัวลา และ อาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ สถานที่ หมู่ที่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จากการได้ลงพื้นที่ ทำให้เราได้รู้ว่าในตำบลบ้านยาง ยังมีนักปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรและยังมีแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจัดการตนเองทำให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จากการอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ค้นหาเส้นทางสะดวกมากยิ่งขึ้นและได้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดีโอ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและยังส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

 

อื่นๆ

เมนู