โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 ข้าพเจ้า นายจิณณวัตร สุขเกษม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ได้มีการจัดการอบรมในหัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุวมัคคุเทศก์ และสินค้าOTOP ซึ่งในการจัดอบรมนี้ได้จัดอบรมเป็นเวลา2วัน เพื่อให้ได้ความรู้ในการพัฒนาสินค้าในชุมชนให้เข้มข้นและครบถ้วนในวันแรกจะเป็นการจัดอบรมเกี่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และในวันที่2 จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับยุวมัคคุเทศก์ และสินค้าOTOP ดังนี้

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับผู้เดินทาง/ นักเดินทาง/ นักท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่เป้าหมายที่ไปท่องเที่ยว เรียกว่าเรียนรู้ ดูของจริง ลงมือทำ เป็นการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของชุมชน โดย ผู้เดินทาง/นักเดินทาง/นักท่องเทียว ได้มีส่วนร่วมลงทำกิจกรรมกับชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนในสถานที่จริง ได้จัดการอบรมโดยให้มีการวางแผนเป็นไกด์ในการท่องเที่ยวในชุมให้ประสบผลสำเร็จ และนำมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนและฟังข้อข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน

ยุวมัคคุเทศก์ คือ การสร้างการรับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณี ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยต้องการให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีจิตสานึกรักษ์บ้านเกิด รับรู้คุณค่าและ สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่ ตลอดไป ผนวกกับผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากสถานศึกษาพบว่า มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของ ชุมชนกับการสร้างการรับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีให้แก่เด็กและเยาวชนได้ ในการอบรมได้นำตัวอย่างของสินค้ามาเพื่อเป็นโจทย์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ลองพูดแนะนำส้นค้า แนะนำการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการฝึกในตัวและพร้อมรับคำติชมเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

 

 

สินค้าโอทอป (OTOP) หรือโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ถือเป็นนโยบายที่ก่อกำเนิดขึ้นมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ละจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครมาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย อาทิ อาหาร, งานหัตถกรรม, งานจักสาน รวมถึง งานถักทอ ซึ่งนอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวแล้ว ยังมีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสินค้าแบบไทยๆ ออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีสินค้า OTOP วางจำหน่ายทั้งในไทย และต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้ชาวบ้านดึงจุดเด่นสิ่งของในท้องถิ่นตนเองออกมา เพื่อสรรสร้างสินค้าที่ดี และมีคุณภาพ ทางโครงการได้จัดออกบูธนำเสนอสินค้าของชุมชน และได้เรียนเชิญท่านที่ปรึกษาโครงการได้มาเยี่ยมชมสินค้า ลิ้มลองรสชาติอาหาร รวมถึงขอรับคำติชมเพื่อนำไปประปรับใช้ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

สรุปกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ลงมือวางแผนการทำงาน ทำให้มีความรู้ในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว การจัดสรรเวลา การเดินทางให้เป็นลำดับขั้นที่เหมาะสม การได้ฝึกการเป็นมัคคุเทศก์ รวมถึงกรออกบูธสินค้าเพื่อรับคำติชมจากสินค้าต่าง ๆ ของตนเพื่อนำไปปรับใช้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสร้างอาชีพในชุมชน สร้างความเป็นผู้นำ เกิดปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่ให้มีความน่าสนใจ อร่อยถูกปากมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อีกด้วย เราจะพยายามทำให้ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด อาหารรสเด็ด เครื่องจักสานรวมถึงสินค้าในชุมของตำบลยายแย้มประสบผลสำเร็จให้ได้ โดยต้องพัฒนาการผลิตจะต้องมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของดี ของเด่น เพื่อเป็นของขึ้นชื่อในชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ขอขอบพระคุณ :   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศคณบดีคณะครุศาสตร์  อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ด.ร.นฤมล ศักดิ์ประกรณ์กานต์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบพระคุณ : อาจารย์จินตนา วชัรโพธิกร สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ตําแหน่ง ประธานชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มาให้ความรู้ในการอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุวมัคคุเทศก์ และสินค้าOTOP

ขอขอบพระคุณ : ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการแสดงพลังของชุมชนยายแย้มวัฒนา

ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

พวกเราชาว U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา จะสร้างยายแย้มให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู