1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางและการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางและการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน เป็นการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางและการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งคณาจารย์ผู้ดูแลโครงการและคณะผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มวางแผนงานและจัดการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยจากการประชุมได้แบ่งผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายดูแลวิทยากร ฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง ฝ่ายสื่อและเอกสาร และฝ่ายประสานงาน

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยในวันที่ 26 ตุลาตม พ.ศ. 2564 วิทยากรในการอบรมคือ นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลบ้านยาง ข้อมูลพื้นฐาน จุดเด่น และระบบการบริหารจัดการตำบลแบบมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นถึงการสร้างอาชีพของหมู่บ้านจัดการตนเองบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโคกเจริญ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านมะค่า และกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากนั้นในวันที่ 27 ตุลาตม พ.ศ. 2564 เป็นการลงพื้นที่ไปยังสถานที่ท่องเที่ยงต่างๆ ในตำบลบ้านยาง ได้แก่ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน และหมู่บ้านจัดการตนเอง ซึ่งภาคเช้าเป็นการลงพื้นที่หมอยาสมุนไพรพื้นบ้านจากปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรไทย คือ นายหอม หะทัยทาระ คณะผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคด้วยสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ และการนำพืชสมุนไพรมาผลิตเป็นตัวยาสมุนไพรต่างๆ ภาคบ่ายเป็นการลงพื้นที่หมู่บ้านจัดการตนเอง โดยมีวิทยากร คือ นายเชิด นกโยธิน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโคกเจริญ การประกอบอาชีพในชุมชน การสอยไข่มดแดง การทอผ้าลายขิต การสานตะกร้า การสานแห การตกปลา และการดักหนูในท้องนา เป็นต้น

การอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยในวันที่ 28 ตุลาตม พ.ศ. 2564 วิทยากรในการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ อาจารย์ศราวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รูปแบบการพัฒนาแปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน การออกแบบฐานข้อมูล ตัวอย่างแอปพลิเคชัน และการสร้าง Google Form เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จากนั้นในวันที่ 29ตุลาตม พ.ศ. 2564 เป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้กล้องวีดีโอ การรู้ทันแสงในแต่ละช่วงเวลา การจัดแสงให้พอดี การใช้ขาตั้งกล้องหรือไฟประดิษฐ์ และการถ่ายวีดีโอให้น่าสนใจ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู