1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านายนราวัฒน์ สายเมือง ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายการประชุม และมอบหมายหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านทางระบบออนไลน์ (google meet) โดยงานที่ได้ปฏิบัติคือ การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว, การอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน  ในวันที่  26 ตุลาคม 2564  โดยมีนางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากร ได้พูดถึงจุดเด่น และภาพรวมของตำบลบ้านยางถึงสถานที่ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว ว่ามีสถานที่ใดบ้าง เเละมีเเนวทางในการจัดการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง การอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี   วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ลงพื้นที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวจริง คือแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาหมอสมุนไพร บ้านง้าง หมู่ 12  โดยมีนาย หอม หะทัยทาระ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและสมุนไพรชนิดต่างๆ  ซึ่งคุณพ่อหอมเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ด้านยาสมุนไพรที่สามารถรักษาอาการป่วยได้ต่างๆ ได้ เเละได้มีหน่วยงานราชการกลุ่มงานเเพทย์เเผนไทยเเละเเพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้มาตรวจเยี่ยม เเละมอบเกียรติบัตรให้เพื่อเป็นการรับรองยาสมุนไพรของคุณพ่อหอม   ต่อมาเป็นหมู่บ้านจัดการตัวเองบ้านโคกเจริญ หมู่ 15 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณเชิด นกโยทิน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรเเบบผสมผสาน การทอผ้า การหาของป่า เเละเเนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจในหมู่บ้านโคกเจริญ

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

วันที่28-29  จัดอบรมเเนวทางการพัฒนาเเอปพลิเคชั่นทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เเละอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาเเอปพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตำบลบ้านยางวันที่ 28 จะเป็นการอบรมออกเเบบฐานข้อมูลเเอปพลิเคชั่น  และในวันที่ 29 จะเป็นการสอนเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นเเละการตัดต่อวีดีโอ

ไม่มีคำอธิบาย

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู