1. หน้าแรก
 2. คณะครุศาสตร์
 3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 4. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) และกิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) และกิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท

ข้าพเจ้านายนฤเบศร์ หินไชยศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) และกิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท จัดขึ้น ณ ศาลา SML บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

วันที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) โดยมีหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

 • ทำความร่วมมือทางการท่องเที่ยว
 • จัดทำแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว
 • จัดทำแผนเส้นทางการท่องเที่ยว
 • การผลิตสื่อตามแหล่งท่องเที่ยว/ศูนย์การเรียนรู้

ในการเข้ารับการอบรมทุกครั้งได้มีมาตรการป้องกัน covid 19 โดยการวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

วันที่ 2 กิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และงานจัดแสดงสินค้า OTOP ของดีประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ การฝึกพูด ฝึกท่าทางการแสดงออก และการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ของตำบลให้เป็นที่สนใจ ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นงานจัดแสดงสินค้า OTOP ของดีประจำตำบลยายแย้มวัฒนา โดยมีจำนวนทั้งหมด 10 ซุ้ม ได้แก่

 1. กลุ่มข้าวแต๋นยายแย้ม
 2. กลุ่มเครื่องจักสานบ้านโนนเจริญและข้าวภูไปรบัด
 3. กลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ บ้านโนนศิลา
 4. กลุ่มไม้กวาดบ้านโนนศิลา
 5. กลุ่มผ้าฝ้ายยายแย้ม
 6. ขนมครกโบราณ
 7. ส้มตำเจ๊พร
 8. น้ำปั่นบาซูก้า
 9. ขนมจีนเส้นสด
 10. ไอติมกะทิสด

ทางทีมงานได้รับเกียรติจากนางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ตำแหน่ง ประธานชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดบุรีรัมย์ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายธำรง ชำนิจศิลป์ ปลัดประจำตำบลยายแย้มวัฒนา มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศคณบดีคณะครุศาสตร์  อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ด.ร.นฤมล ศักดิ์ประกรณ์กานต์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ ที่ได้มาเยี่ยมชมการจัดกิจจกรรมในครั้งนี้

และหลังจากการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) และกิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท มีการติดตามผลงานการผลิตของแต่ละกลุ่ม พบว่ามียอดในการสั่งซื้อเข้ามาเรื่อย ๆ ทำให้ในชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู