1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งการเรียนรู้เพื่อการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งการเรียนรู้เพื่อการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้า  นางสาวนิลวรรณ  พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ในเดือนพฤศจิกายน ทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง  ซึ่งได้จัดอบรม 4 วัน คือวันที่ 26, 27, 28 และ 29 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ในวันที่ 26 และ 27 ตุลาคม 2564 เป็นการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง บรรยายโดย นางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และในวันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2564 เป็นการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  บรรยายโดย อาจารย์ศราวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และทางผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงาน 5 ด้าน ได้แก่ ฝ่ายลงทะเบียนและออกแบบป้ายไวนิล ฝ่ายดูแลวิทยากร ฝ่ายดูแลเครื่องเสียง สถานที่  ฝ่ายดูแลสื่อ เอกสารในการอบรม  และฝ่ายประสานงานติดตามผู้เข้าอบรม

ตำบลบ้านยาง เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่ มี 19 หมู่บ้าน จุดเด่นของตำบลคือ การให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ดีงาม มีการสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ การเชื่อมงานนโยบายกับชุมชนให้เกิดหมู่บ้านจัดการตนเอง และมีผู้นำด้านจิตอาสา ซึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นได้เกิดเป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง โดยมีหมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์  และหมู่ 15 บ้านโคกเจริญ และในส่วนของการอบรมนั้นมีการลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในตำบล 2 สถานที่ คือบ้านง้าง หมู่ 12 มีปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพร ชื่อ นายหอม หะทัยทาระ  เป็นนักปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพรและยารักษาโรคต่าง ๆ หรือบรรเทาอาการจ็บป่วย ซึ่งนายหอม หะทัยทาระ ได้รับการถ่ายทอดวิชาสมุนไพรมาจากบิดา และยังได้ปลูกพืชสมุนไพรไว้ตามบริเวณบ้านอีกด้วย ชาวบ้านในตำบลบ้านยางที่สนใจยาสมุนไพร หรือมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่ค่อยรุนแรงต้องมาที่นี่เป็นส่วนใหญ่ เพราะมียาสมุนไพรหลากหลายชนิด อีกพื้นที่ที่ได้เรียนรู้คือหมู่บ้านจัดการตนเอง บ้านโคกเจริญ หมู่ 15 เป็นหมู่บ้านที่จัดกลุ่มกันทำการเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า และหาของป่าเพื่อจำหน่าย แต่ปัญหาของกลุ่มส่วนใหญ่คือไม่มีทุนในการดำเนินงาน แกนนำชุมชนจึงช่วยกันแก้ปัญหาประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน จึงมีการสมัครเป็นสมาชิก เป็นแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง เมื่อมีรายได้เหลือจากการค้ายขายจึงนำเงินไปชำระหนี้และฝากหมุนเวียนกันไป จนพัฒนามาเป็นกองทุนในหมู่บ้าน 

                                              

 

อื่นๆ

เมนู