1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว และแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว และแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้า นางสาวภาคิณี อึงชัยศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายการประชุม และมอบหมายหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านทางระบบออนไลน์ (google meet) โดยงานที่ได้ปฏิบัติคือ การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว, การอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม

การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 โดยมีนางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากร ได้พูดถึงจุดเด่น และภาพรวมของตำบลบ้านยางถึงสถานที่ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ได้พาคณะผู้ปฏิบัติงาน และอสม.ไปศึกษาที่บ้านของหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ 12 บ้านง้าง และหมู่บ้านจัดการตนเอง หมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ โดยที่หมู่ 12 บ้านง้างมีปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรไทย คือ นายหอม หะทัยทาระ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านที่ตนนั้นได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ และที่หมู่ 15 บ้านโคกเจริญมีคุณเชิด นกโยทินเป็นผู้นำที่มาให้ความรู้ของหมู่บ้านตนเอง ภายในชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ มากมาย เช่น กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มที่ทำเกษตรกรผสมผสาน กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มหาของป่า กลุ่มสานแห และกลุ่มสานตะกร้า ทั้งนี้คุณเชิด และชาวบ้านได้สาธิตการสอยไข่มดแดงโดยใช้ตะกร้าจากกลุ่มภายในชุมชนตนเอง และการทอผ้าขาวม้า

   

     

   

การอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 มีอาจารย์ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการการศึกษา คณะครุศาสตร์ และอาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการจัดการ มาเป็นวิทยาการผู้ให้ความรู้เรื่อง การสร้างแอปพลิเคชัน, วิธีการสร้างแบบสอบถามในเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะทำการสำรวจ (google form) และเทคนิคการถ่ายภาพ และวิดีโอเพิ่มเติม

   

   

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมนั้นได้แบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 7 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มในหัวข้อ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2.ร้านอาหารในท้องถิ่น 3.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 4.พืชในท้องถิ่น 5.สัตว์ในท้องถิ่น 6.ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 7.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

     

สุดท้ายนี้แผนงานการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนั้นได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน และอสม.ทุกท่านที่ได้เป็นส่วนนึงที่ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จ

 

อื่นๆ

เมนู