ข้าพเจ้านางสาวพัชรินทร์ บุญมาก ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยคณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชน มีหัวข้อการอบรม 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน

2.โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน

3.อบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ

4. กิจกรรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด19และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว”

ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ส่งหนังสือจัดอบรมทั้ง 4 กิจกรรม ให้กับทางผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมและในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้นัดสมาชิกในทีมงาน U2T เตรียมจัดสถานที่อบรมในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 16 บ้านโนนสำราญ

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-08.30 น. ผู้เข้าอบรมเริ่มลงทะเบียนและทำพิธีเปิดการอบการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวข้อที่ 1. บรรยายโดยท่านวิทยากร อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ และท่านผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวและการวางแผนจัดการ การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว  ต่อด้วยหัวข้อครั้งที่แล้วการเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวและการวางแผนจัดการ การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว  หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ เวลา 13.00-17.30 น. ในหัวข้อที่ 2. Workshop การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ได้มีการอบรมต่อเนื่องจากวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยอบรมในหัวข้อที่ 3 การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ และหัวข้อที่ 4 ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน การค้นหาจัดโปรแกรมท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชน และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คุณอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งหัวข้อการอบรม มีดังนี้ หัวข้อที่ 1 การให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวในครัวเรือน และประโยชน์ของน้ำมันนวดสมุนไพร และ หัวข้อที่ 2 การฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันไพล โดยผู็ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติในการทำน้ำมันไพล และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำมันไพลไปต่อยอด สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน และการบูรณาการการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีการอธิบายสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ที่อยู้ใกล้ตัว ซึ่งมีการสาธิตการทำปุ๋ยทางใบซึ่งเป็นการทำที่สะดวก รวดเร็วและทำง่าย เหมาะการทุกวัย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 16 บ้านโนนสำราญ  ตำบลถลุงเหล็ก  มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด และการดูแลตนเองแก่ผู้สูงอายุในตำบล  “ส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา  ชีวายืนยาว ”  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากท่านอรชร  คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล  อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยหัวข้อในการจัดอบรมนั้นมีดังนี้  หัวข้อที่ 1 โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ  แนะนำอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ แนะนำวิธีออกกำลังกานแก่ผู้สูงอายุ หัวข้อที่ 3 สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ หัวข้อที่ 4 การสาธิตการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน หัวข้อที่ 5 ผู้สูงอายุสมองดี  มีการแนะนำกิจกรรมที่เสริมสมอง แนะนำวิธีการกินนที่ถูกหลักและเป้นอาหารสมองและหัวข้อที่ 6 สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ

ในการอบรมในแต่ละกิจกรรมที่ทางอาจารย์และคณะทำงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ได้จัดจัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชน ก็เพื่อให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตำบลถลุงเหล็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู