1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 อบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุวมัคคุเทศก์ ผลิตภัณฑ์สินค้า O-TOP ของดีตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ED04 อบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุวมัคคุเทศก์ ผลิตภัณฑ์สินค้า O-TOP ของดีตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

        ข้าพเจ้า นายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
    แบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้
        -จัดโครงการอบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิธีชนบท (Rural Tourism) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันดี และ อาจารย์จินนี่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว จัดทำแผนเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงการผลิตสื่อตามแหล่งท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้ที่มาอบรมเป็น 6 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเขียนเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนาในแบบของตนเอง แล้วให้ออกมานำเสนอทีละกลุ่ม 

                 

        -จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท โดยการนำเด็กๆในตำบลยายแย้มวัฒนาที่มีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชน อาหารการกินในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และมีความกล้าแสดงออก มาอบรมเพื่อฝึกฝนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย โดยเริ่มฝึกจากการนำสินค้าตัวอย่างในชุมชน มาให้ยุวมัคคุเทศก์ได้อธิบายที่มาของสินค้า ส่วนประกอบของสินค้า ขั้นตอนวิธีการทำ และเชิญชวนให้อยากใช้หรือรับประทานสินค้านั้น   ฝึกให้ลองพูดและอภิปรายสินค้าต่างๆให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  และท่านวิทยากรยังได้สอนเคล็ดลับการพูดที่ดีให้กับยุวมัคคุเทศก์อีกด้วย

               

                 

        -จัดโครงการผลิตภัณฑ์สินค้า O-TOP ของดีตำบลยายแย้มวัฒนา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาเป็นประธานเปิดงาน ท่านอ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ท่านผศ.ด.ร.นฤมล ศักดิ์ประกรณ์กานต์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้มาร่วมโครงการและให้ความรู้กับชาวบ้าน

                 

ผลิตภัณฑ์สินค้า O-TOP ของดีตำบลยายแย้มวัฒนา มีดังนี้
– ขนมครก  ข้าวแต๋น ข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง ไอศกรีม
– กระเป๋าผ้า แมสผ้า กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ที่ใส่ทิชชู จากโครงการ YAIYAM COTTON
– ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ด่าง ผักสวนครัว  จากกลุ่มเกษตรกร

            

               

        โครงการที่จัดขึ้นทุกโครงการ จัดโดยใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ผู้เข้าร่วมอบรมใส่แมสตลอดทั้งการอบรม รักษาระยะห่างทางสังคม และล้างมือด้วยเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์

        คณะปฏิบัติงานตำบลยายแย้มวัฒนาได้จัดทำวีดิโอขึ้น เพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศภายในชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลที่น่าอยู่ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดี ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง คณะปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำบลยายแย้มวัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

วิดีโอของตำบลเดือนพฤศจิกายน

 

อื่นๆ

เมนู