สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปิยะดา สิงห์วงค์  ประเภท กพร.ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

       ปฏิบัติงานที่พัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย การปฏิบัติงานภายในเดือนตุลาคมนี้ ดิฉันได้รับมอบหมาย    ให้ปฎิบัติงานทั้งในสำนักงาน และลงพื้นที่ มีดังต่อไปนี้

ด้านงานในสำนัก

  • บันทึกฐานข้อมูลผู้นำชุมชน ลงระบบ www.cdd.go.th
  • ลงรับหนังสือ
  • ออกเลขหนังสือ
  • ส่งหนังสือ
  • จัดเรียงเอกสารต่าง ๆ ภายในสำนักงาน

ด้านงานลงพื้นที่

       ในด้านการลงพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับนักพัฒนาต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน และถ่ายกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมสร้างฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน กิจกรรมเอามื้อทำน้ำหมักจากผักบุ้ง แปลงที่ลงพื้นที่ ได้แก่

1.ลงพื้นที่ช่วยจัดสถานที่กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบ โดยมีคณะปราบปรามทุจริตรและคอมมิชั่นพร้อมด้วยคณะธรรมการ มาตรวจเยี่ยม   รับชมแปลงครัวเรือนต้นแบบของ นางสาวละมัย มูระคา ต.ตาจง ดิฉันได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน      โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพกิจกรรม 

                                                         

2.ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมเอามื้อทำน้ำหมักจากผักบุ้ง แปลงนายบำรุง อาจปานกลาง ต.โคกว่าน

3. ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยทำหน้าที่  ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน   แปลงนายสม พรมภักดิ์ ต.โคกว่าน

4. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนักพัฒนาต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5 ต.หนองแวง

       การทำงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย งานมีระบบแบบแผนขึ้น      สืบเนื่องมาจากมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ทำให้การทำงานคล่องตัว เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน       ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้มีโอกาสรู้จักผู้คนมากมายมากขึ้น และสามารถนำประสบการณ์นี้ไปใช้ได้กับ     ทุกสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานครั้งต่อไป    

อื่นๆ

เมนู