1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01เชิญชวนประชาสัมพันธ์ร่วมอบรมเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องท่องเที่ยวในชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหย การทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก และการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด19และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบลประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ED01เชิญชวนประชาสัมพันธ์ร่วมอบรมเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องท่องเที่ยวในชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหย การทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก และการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด19และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบลประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน

 

ข้าพเจ้านางสาวสายทอง ศรีบาง ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย)

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ณ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2564

 

          การจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยคณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชน มีหัวข้อการอบรม 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจ ของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด 3.อบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดการน้ำในชุมชนและอบรมการเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ 4. กิจกรรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด19และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว” โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ส่งหนังสือจัดอบรมทั้ง 4 กิจกรรม ให้กับทางผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมและในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้นัดสมาชิกในทีมงาน U2T เตรียมจัดสถานที่อบรมในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 16 บ้านโนนสำราญ

          ต่อมาในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-08.30 น. ผู้เข้าอบรมเริ่มลงทะเบียนและทำพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวข้อที่ 1. บรรยายโดยท่านวิทยากร อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ และท่านผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวและการวางแผนจัดการ การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ต่อด้วยหัวข้อครั้งที่แล้วการเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวและการวางแผนจัดการ การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ เวลา 13.00-17.30 น. ในหัวข้อที่ 2. Workshop การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

          ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-08.30 น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน หัวข้อที่ 3. การบรรยายหัวข้อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี บรรยายโดยท่านวิทยากร อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ และท่านผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในหัวข้อที่ 3. การบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ หลักการพูดเล่าเรื่อง เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ เวลา 13.00-17.30 น. หัวข้อที่ 4 ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน การค้นหาจัดโปรแกรมท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชนและการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยหัวข้อในวันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติ 4.1 ผู้เข้าอบรมเขียนเรื่องราวผลิตภัณฑ์ในชุมชนและเทคนิคการเล่าเรื่องราวโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน 4.2 หลักการเขียนคำเชิญชวนที่สร้างความสนใจให้ลูกค้าและการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนบรรยายและนำฝึกปฏิบัติโดยอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์

          ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-08.30 น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและพิธีเปิดการอบรมการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด หัวข้อที่ 1 การให้ความรู้ เรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัวในครัวเรือนและประโยชน์ของน้ำมันนวดสมุนไพร เป็นวิธีของคนไทยโบราณที่ใช้เตรียมน้ำมันไพลเพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นน้ำมันถูนวด แก้ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมันไพลสูตรนี้เตรียมได้จากการนำไพลสดมาทอดกับน้ำมันพืชชนิดอิ่มตัว (ประกอบด้วยกรดไขมันชนิดอิ่มตัว) ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันปาล์ม ไม่ควรใช้น้ำมันพืชชนิดไม่อิ่มตัว ผู้เข้าอบรมสามารถจะเตรียมน้ำมันไพลใช้เองได้ในครัวเรือน จึงขอแนะนำวิธีเตรียมตำรับน้ำมันไพลทอดสูตรโบราณซึ่งใส่เหง้าขมิ้นชันด้วย เพื่อเสริมฤทธิ์ต้านการอักเสบและแก้ปวด ทั้งนี้เพราะขมิ้นชันประกอบด้วยสารสำคัญคือ น้ำมันหอมระเหย ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและแก้ปวดได้ โดยวิทยากร นางอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.บุรีรัมย์ เวลา 10.30-10.45 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม หลังจากรับประทานอาหารว่างเสร็จ อบรมต่อจากหัวข้อครั้งที่แล้ว เวลา 12.00 น. พักทานอาหารกลางวันเสร็จ เวลา 13.00-17.30 น. ต่อด้วยหัวข้อที่ 2. ฝึกปฏิบัติการ การทำน้ำมันไพลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ หัวไพลสด 2 กิโลกรัม,ขมิ้นชันสดๆ1/2 กิโลกรัม,น้ำมันมะพร้าว 1 กิโลกรัม,การบูร 100 กรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ

  1. นำสมุนไพรไปล้างให้สะอาดแล้วนำมาหั่น ไพลสดและขมิ้นชันให้เป็นชิ้นบาง ๆ
  2. น้ำมันมะพร้าว ลงกระทะยกตั้งไฟ พอน้ำมันร้อนปานกลาง เอาไพลและขมิ้นชันลงทอดในน้ำมัน (เหมือนทอดกล้วยแขก) ทอดจนไพลและขมิ้นชันกรอบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแก่ แล้วน้ำมันเป็นสีเหลืองใส (ระวังไหม้) กรองและช้อนเอาชิ้นไพลและขมิ้นชันออก
  3. ก่อนยกลงจากเตาไฟให้ใส่ก้านพลูลงไป ทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วช้อนออก
  4. พอน้ำมันอุ่นๆ ผสมการบูร พิมเสน เมนทอลลงในน้ำมัน  แล้วเทลงในภาชนะที่สามารถปิดฝาให้สนิทป้องกันการระเหยได้ แล้วเทบรรจุลงขวดเล็กปิดฝาให้แน่นเพื่อนำไปใช้ต่อไป

          ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. รถออกเดินทางจากศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญตำบลถลุงเหล็ก เดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ถึงเวลา 08.30 น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน ทำพิธีเปิดอบรมโครงการและกิจกรรมในหัวข้อที่ 1 การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน โดยวิทยากร อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2555 ซึ่งใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม น้ำขัง น้ำหลาก หรือจุดรวมของน้ำเพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร อีกวิธีคือ การใช้เศษไม้ ขวดแก้ว เศษอิฐ กรวด หิน หรือวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาถมในบ่อเพื่อแทนที่น้ำ ให้น้ำล้นออกมาใช้ได้เร็วขึ้นเมื่อน้ำใต้ดินมีปริมาณมากพอ แนวคิดนี้เป็นเสมือนการออมหรือกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในหน้าแล้ง หรืออุ้มน้ำในยามน้ำหลาก นับเป็นตัวอย่างของการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้บริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารน้ำใต้ดิน มี 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
  2. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ใช้แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำเน่าเสียทั้งในครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารกลางวนเสร็จ เวลา 13.00 น. หัวข้อที่ 2 อบรมการบูรณาการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เวลา 14.45-17.30 น. Workshop และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนกลับท่านอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี ได้ให้ต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรนำกลับมาปลูก ขอบพระคุณอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรีเป็นอย่างสูง

          และในวันที่ 6 พฤศจิกาน 2564 เวลา 08.00-08.30 น. ผู้เข้าอบรมร่วมลงทะเบียนและพิธีเปิดอบรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด19และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว” เวลา 08.45-10.30 น. หัวข้อที่ 1 อบรมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุบรรยายโดยวิทยากร ท่านอรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลาต่อมาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 3 สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และหัวข้อที่ 4 การสาธิตการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. หัวข้อที่ 5 ผู้สูงอายุสมองดี เวลา 14.45-17.30 น.หัวข้อที่ 6 สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู