1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบล และโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 โครงการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบล และโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 โครงการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบล และโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

                ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                 กิจกรรมที่จัดในเดือนพฤศจิกายน คือ โครงการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2564 และโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยว วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย คือ ออกแบบจัดทำป้ายโครงการ และงานลงทะเบียน

                โครงการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง โดยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นการเข้าฟังการอบรมเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง มีการแนะนำสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก สร้างจุดเด่นให้กับตำบลบ้านยาง โดยมีนางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากร และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เป็นการลงพื้นที่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลบ้านยาง สถานที่แรกคือ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ 12 บ้านง้าง ซึ่งมี นายหอม หะทัยทาระ เป็นเจ้าของ และเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร การทำยาสมุนไพร รวมถึงได้ต้มยาสมุนไพรบำรุงร่างกายให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ลองชิมอีกด้วย สถานที่ต่อมาคือ หมู่บ้านจัดการตนเอง หมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ ซึ่งมีนายเชิด นกโยทิน เป็นผู้แนะนำสถานที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโฮมสเตย์ ทั้งยังได้สาธิตการสอยไข่มดแดง การทอผ้า และพาชมสถานที่อีกด้วย

                โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นการอบรมเรื่องของการเก็บข้อมูล ตำแหน่งของข้อมูล และการนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวลงในแผนที่ และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จะเป็นการอบรมเรื่องการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ การถ่ายภาพและวิดีโอ โดยมีอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ และอาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการจัดการ มาเป็นวิทยากร

                จากการเข้าร่วมโครงการอบรมในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทำให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งที่น่าสนใจในตำบลบ้านยางเพิ่มเติม ทั้งยังได้รับความรู้ในด้านการเก็บบันทึกข้อมูลออนไลน์ วิธีการถ่ายและตัดต่อวิดีโออีกด้วย

อื่นๆ

เมนู