1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. EOD01 การจัดกิจกรรมอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน อบรมการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรในชุมชน อบรมการทำสวนสมุนไพร และอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

EOD01 การจัดกิจกรรมอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน อบรมการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรในชุมชน อบรมการทำสวนสมุนไพร และอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาว สุรัตวดี โมลัยรักษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน ท่านวิทยากร อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ และท่านผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร ได้บรรยายเกี่ยวกับ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การฝึกเป็นนักเล่าเรื่อง การนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชุม และได้ให้ลองจัดโปรแกรมทัวร์และเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน สอนเทคนิคการจัดโปรแกรมทัวร์ให้น่าสนใจ

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน ท่านวิทยากร คุณอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน และได้สอนวิธีการทำน้ำมันสมุนไพรจากไพลไว้ใช้เอง

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โครงการอบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ท่านวิทยากร อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2555 ได้บรรยายเกี่ยวกับ การทำธนาคารน้ำ การทำปุ๋ยหมัก และได้เยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงจันทร์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิด 19 และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล “การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว” ท่านวิยากร คุณอรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสมองดี ความสุขของผู้สูงอายุ และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ

 

อื่นๆ

เมนู