1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. D02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว และแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

D02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว และแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้า นาง ทัศนี ชิมรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน ตำบลบ้านยาง ในส่วนของงานเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในวันที่ 25 ตุลาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมเอกสาร เครื่องวัดอุณหภูมิ ที่ม.16 บ.ผักบุ้ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการอบรมให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและผู้ปฎิบัติงานทุกคน ในวันที่26 ตุลาคม มีการจัดอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวของตำบลบ้านยาง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว รวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ จะมีการพูดถึงแหล่งเรียนรู้ของตำบล มีทั้งเรื่องสวนสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถรักษาใด้จริงและเป็นที่ยอมรับ และนอกจากนี้ก็จะมีหมู่บ้าน หมู่15 บ้านโคกจริญก็จะเป็นหมู่บ้านจัดการตนเองแบบไร่นาสวนผสม จะมีการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน วันที่27 พฤศจิกายน มีการลงพื้นที่ดูสวนสมุนไพร หมู่12 บ้านง้างพัฒนา โดยมีนาย หอม หะทัยทาระ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและสมุนไพรชนิดต่างๆ ต่อจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชม หมู่15 บ้านโคกเจริญ ซึ่งจะมีการทำเกษตรผสมผสานและมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มหาของป่าตามฤดูเพื่อมาจำหน่ายสร้างรายใด้ให้แก่ครัวเรือน เป็นต้น โดยใด้ความรู้จาก นาย เชิด นกโยธิน

ไม่มีคำอธิบาย    ไม่มีคำอธิบาย

ในส่วนของวันที่28-29 ตุลาคม ก็จะเป็นการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆในทุกๆด้านเพื่อนำมาใช้เกี่ยวกับสื่อการขายหรือสื่อการท่องเที่ยวของตำบลให้น่าสนใจยิ่งขึ้น จากการอบรมและลงพื้นที่ทำให้เห็นว่าตำบลบ้านยาง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสถานที่เรียนรู้อีมากมายที่จะให้คนเข้ามาเยี่ยมชมโดยวิทยากรที่ให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ประจำสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะการจัดการ และ ดร. เลอสันต์ ฤทธิ์ขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ไม่มีคำอธิบาย

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู