1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 อบรมแหล่งท่องเที่ยวและออกแบบแอปพลิเคชัน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED03 อบรมแหล่งท่องเที่ยวและออกแบบแอปพลิเคชัน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เป็นเดือนที่สิบของการทำงาน ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม U2T-SROI ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

 

วันที่  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ซึ่งมีวิทยากรมาให้ข้อมูลและสอบถามผู้นำชุมชนและชาวบ้านเกี่ยวกับประวัติตำบลถาวร อาชีพ แหล่งท่องเที่ยว อาหารประจำท้องถิ่น และประเพณีต่างๆ โดยวิทยากรได้สอบถามข้อมูลจนสามารถแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรมต้นกำเนิด ได้ดังต่อไปนี้

 

  1. กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมพื้นบ้าน  กลุ่มแปรรูปผ้าผืน  กลุ่มจักสาน  กลุ่มทอเสื่อกก  กลุ่มโคขุน  กลุ่มทำตุง  กลุ่มทำเครื่องดนตรีไทย  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเเละ  เลี้ยงม้า  และกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก

 

2.อาหารและขนม  ได้แก่  หมาน้อยลอยแก้ว  กระยาสารท  ข้าวน้ำหมาก  ดักแด้   แกงโจด/อ่อมโจด   ข้าวเม่า  ข้าวจี่   หลามเอี่ยน  อื่นๆอีกมากมาย

 

  1. ดนตรีและวรรณกรรม ได้แก่ ชมรมดนตรีไทย คณะกลองยาว  โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง  ครูเพลง/ศิลปิน  จ่าหลอย และติงลี่   ครูดนตรี ครูบุญจันทร์ รถแห่  คณะสรภัญญะ  และการร่ายรำ

 

4.แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  ได้แก่  อ่างเก็บน้ำคลอง 2  น้ำตกเขาอ่าง   ป่าเขาหลุบ  ป่าเขาอังคาร  อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ  บ่อหินซ้อน

 

5.ประเพณี/ความเชื่อ/พื้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่  ประเพณีบุญบั้งไฟ  บุญข้าวเม่า  บุญข้าวจี่   บุญข้าวประดับดิน  บุญผะเหวด/เทศน์มหาชาติ  ประเพณีแห่ต้นผึ้ง  บุญกฐิน

 

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ร่วมอบรมพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว โดยได้นำเอาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลถาวรมาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยรายละเอียดทั้ง 5 กลุ่มที่ได้ทำการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ 1. กลุ่มอาชีพ  2.อาหารและขนม 3. ดนตรีและวรรณกรรม 4.แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 5.ประเพณี/ความเชื่อ/พื้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์  โดยต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม คือ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ผู้ให้ข้อมูล  เก็บภาพถ่าย และประวัติความเป็นมาของแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ  และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นของตำบลถาวรต่อไป

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม CBD ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2.แหล่งท่องเที่ยว 3.ที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6.เกษตรกรในท้องถิ่น 7.พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น 9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูล พืชในท้องถิ่น เเละ สัตว์ในท้องถิ่น เพื่อที่จะทำให้เก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายที่ตั้งมาใหม่คือ 1,000 ข้อมูล ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู