1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์” ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 “การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์” ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้เข้าอบรม 2 หัวข้อกิจกรรม ดังนี้ หัวข้อกิจกรรมแรกคือ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 และหัวข้อกิจกรรมที่สองคือ แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 สถานที่จัดการอบรมทั้งสองกิจกรรมคือ ศาลาหมู่บ้านหมู่ 16 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการประจำตำบลบ้านยาง ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้มี อสม.ตำบลบ้านยาง, ผู้ปฏิบัติงาน, และคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เนื้อหาการอบรมบรรยายถึง บริบทประวัติความเป็นมา, ข้อมูลทั่วไปของตำบลบ้านยาง, และแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านยาง เช่น กลุ่มเห็ดเพาะ หมู่ที่ 3 บ้านยางบูรพา เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริมในชุมชน, แหล่งยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยมีนายหอม พะทัยทาระ เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรไทย การอบรมหัวข้อแรกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจแหล่งท่องเที่ยวบ้านยางเพื่อเข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางที่มีอยู่แล้วได้เป็นที่รู้จักและมีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่ได้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางแล้ว ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาทำแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ คือ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการจัดการ) และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ (สาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์) ในหัวข้อกิจกรรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว  ผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ผ่านทาง Google Form จากนั้นจึงนำข้อมูลต่าง ๆ ไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยว

 

 

อื่นๆ

เมนู