1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว และการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว และการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านายวัชพล เผ่าพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ทางอาจารย์และทีมงานประจำตำบลบ้านยางได้นัดประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน และกำหนดการต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอบรมในวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง โดยมีคุณ วรวิษฎา แต้มโคกสูง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตัวกระผมเองได้รับความรู้ และได้รู้จักสถานที่ต่างๆ มากมายจากการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสถานที่แรกที่ได้ลงพื้นที่คือ บ้านง้าง หมู่ 12 เป็นบ้านหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยมีนายหอม หะทัยทาระ นักปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรพื้นบ้าน และสถานที่ต่อมาได้ลงพื้นที่หมู่บ้านจัดการตนเอง บ้านโคกเจริญ หมู่ 15 โดยมีนายเชิด นกโยทิน เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน การหาของป่า การทอผ้า ซึ่งกระผมได้รับความรู้มากมาย และเห็นถึงความเป็นกันเองและความมีน้ำใจของชาวบ้าน

วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านผักบุ่ง หมู่ 16 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ คธาวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางการท่องเที่ยว เช่น การออกแบบแอปพลิเคชัน เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น และการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Google Forms การเข้าร่วมกิจกกรมการอบรมในครั้งนี้กระผมได้รับความรู้มากมายและสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนได้

 

 

อื่นๆ

เมนู